Cyntaf i ddisgyblion yn George Heriot's: Gwirfoddoli ar gyfer Sgrin 24-awr Cyflym

Gwnaeth 14 o ddisgyblion o S6 yn ysgol George Heriot yng Nghaeredin wirfoddoli i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil anffurfiol a sefydlwyd gan The Reward Foundation. Y nod oedd sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol o faint o amser y maent yn ei wario ar y rhyngrwyd neu'n gwylio teledu a sut y gallai ymyrryd â chwsg, amser teuluol, gwneud tasgau angenrheidiol ond tasgau a chymdeithasu wyneb yn wyneb.

Llwyddodd wyth o'r grŵp, pump o fechgyn a thri merch, i barhau i 24 oriau heb edrych ar eu ffonau smart, tabledi neu gyfrifiaduron. Llwyddodd un arall i osgoi ffonau ond llithrodd yn anfwriadol i wylio'r teledu gyda mam ger y diwedd. Nid oedd yn hawdd. Roedd un disgybl hyd yn oed yn llwyddo i'w gwblhau er gwaethaf teiars car a cholli gwaled. Roedd yr ymarfer yn cyd-fynd â phrosiect "Love your Mind" yr ysgol a'r gweithgareddau diwedd tymor ar gyfer disgyblion mewn cyfnod pontio i addysg bellach a gwaith.

Roedd y mwyafrif yn ei chael yn brofiad defnyddiol iawn ac yr hoffai barhau â'r arbrawf. Roedd sylwadau o'u cylchgronau yn cwmpasu ystod o deimladau, emosiynau, mewnwelediadau a strategaethau ymdopi. Roedd y rhain yn cynnwys:

 • gan sylweddoli eu bod yn tecstio ffrindiau yn fwy nag y maen nhw'n meddwl
 • yn fwy cynhyrchiol na'r arfer fel nad oeddent yn dal i gymryd egwyliau ar y we
 • gwneud pethau fel ysgrifennu rhai llythyrau 'diolch'
 • sgwrsio â ffrindiau a oedd ar ffonau heb sylweddoli beth yw criw yn sgwrsio ac am osgoi cyswllt llygaid
 • cerdded adref heb ei ddefnyddio. Sylwodd fwy o seiniau a golygfeydd, yn cael eu cadw i fyny, gan edrych o gwmpas mwy
 • didoli pethau yn yr ystafell wely a thacluso
 • dod o hyd i fwy o swyddi, rhowch fachau yn fy nghwpwrdd ar gyfer fy bagiau
 • treuliodd fwy o amser ar ôl cinio yn siarad gyda'r teulu, yn teimlo'n dda
 • roedd ystafell yn edrych yn lanach nag sydd ganddi mewn wythnosau
 • gan ddechrau teimlo fel treial, gorfod canolbwyntio'n fawr ar gadw fy hun yn ddifyr
 • Dechreuodd ddarllen, teimlai'n iawn
 • yn flinedig, yn anniddig (dywedodd sawl un ohonynt)
 • Gan deimlo ychydig ar ymyl, ymddengys bod y tŷ yn dawel iawn ond fel arfer byddaf ar fy ffôn neu'n chwarae gêm felly byddwn i'n tynnu sylw
 • darllenwch cyn cysgu'n heddychlon ac yn ddwfn, teimlo'n eithaf gorffwys, dim awydd i edrych ar y ffôn
 • yn falch fy hun nad oes gennyf anogaeth cryf i edrych ar sgriniau a gallu mynd 24 oriau heb sgriniau er ei bod yn anodd ar adegau
 • mwy o amser yn cael ei dreulio brawddegau, meddwl am fywyd, y bydysawd, popeth

Yn ogystal ag ychydig o wobr siocled am eu dewrder a'u dyfalbarhad, derbyniodd y gwirfoddolwyr ganlyniadau arolwg eu holiaduron ynghyd â nodyn am y niwed y gall gormod o amser sgrin ei achosi. Roedd athrawon yn falch o'r canlyniadau ac yn gobeithio ailadrodd yr arbrawf eto'r flwyddyn nesaf. Profiad uniongyrchol o deimlo mai ysfa yw'r ffordd orau o ddysgu'r wers mewn gwirionedd.