Gwefan wreiddiol y Sefydliad Gwobrwyo

Adroddiadau Blynyddol

Sefydlwyd Sefydliad Reward fel Sefydliad Elusennol Elusennol Albanaidd ar 23 Mehefin 2014. Rydym yn elusen gofrestredig SC044948 gyda Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau'r Alban, OSCR. Mae ein cyfnod adrodd ariannol yn rhedeg o fis Gorffennaf i fis Mehefin bob blwyddyn. Ar y dudalen hon rydym yn cyhoeddi crynodeb o'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer pob blwyddyn. Mae'r set lawn ddiweddaraf o gyfrifon ar gael ar y Gwefan OSCR mewn ffurf wedi'i golygu.

Adroddiad blynyddol 2017-18

Roedd ein gwaith yn canolbwyntio ar sawl maes

 • Gwella hyfywedd ariannol yr elusen trwy wneud cais am grantiau ac ymestyn masnachu masnachol
 • Datblygu cysylltiadau â chydweithwyr posibl yn yr Alban a ledled y byd trwy rwydweithio
 • Ehangu ein rhaglen addysgu ar gyfer ysgolion gan ddefnyddio'r model gwyddonol o gylched wobrwyo'r ymennydd a sut mae'n rhyngweithio â'r amgylchedd
 • Creu proffil cenedlaethol a rhyngwladol i wneud TRF yn sefydliad credadwy 'mynd-ymlaen' ar gyfer pobl a sefydliadau sydd angen cefnogaeth ym maes niwed pornograffi rhyngrwyd fel ffordd o hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o adeiladu gwydnwch i straen
 • Ymestyn ein presenoldeb ar y we a chyfryngau cymdeithasol i adeiladu ein brand ymysg cynulleidfaoedd yn yr Alban a ledled y byd
 • Ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu i godi lefelau sgiliau tîm TRF i sicrhau y gallent gyflawni'r ffrydiau gwaith amrywiol hyn
Prif gyflawniadau
 • Gwnaethom barhau i ddefnyddio'r grant 'Buddsoddi mewn Syniadau' gan y Gronfa Loteri Fawr i ddatblygu a phrofi deunyddiau cwricwlwm i'w defnyddio gan athrawon cynradd ac uwchradd mewn ysgolion gwladol.
 • Parhaodd TRF i ehangu ei bresenoldeb yn y meysydd addysg rhyw, amddiffyn ar-lein a niwed porn, gan fynychu cynadleddau a digwyddiadau 12 yn yr Alban (y flwyddyn flaenorol 5), 3 yn Lloegr (y flwyddyn flaenorol 5) a 2 yn UDA yn ogystal ag un yr un yn Croatia a'r Almaen.
 • Yn ystod y flwyddyn, buom yn gweithio gyda phobl yn bersonol dros 3,500 ac yn dosbarthu tua 2,920 person / oriau cyfathrebu a hyfforddiant.
 • Ar Twitter yn y cyfnod rhwng Gorffennaf 2017 a Mehefin 2018 fe wnaethom gyflawni argraffiadau trydar 174,600, i fyny o 48,186 y flwyddyn flaenorol.
 • Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom ychwanegu GTranslate i'r wefan, gan roi mynediad llawn i'n cynnwys mewn ieithoedd 100 trwy gyfieithu peirianyddol.
 • Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom roi rhifynnau 5 o Rewarding News ar ein gwefan a daeth ein rhestr bostio yn cydymffurfio â GDPR. Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gyhoeddi swyddi blog 33 yn cwmpasu gweithgareddau TRF a'r straeon diweddaraf am effaith pornograffi rhyngrwyd mewn cymdeithas. Hwn oedd mwy o flogiau 2 na'r flwyddyn flaenorol. Cawsom un erthygl a gyhoeddwyd mewn cylchgrawn a adolygwyd gan gymheiriaid.
Cyflawniadau Eraill
 • Yn ystod y flwyddyn parhaodd TRF i ymddangos yn y cyfryngau, gan ymddangos mewn straeon papur newydd 21 yn y DU ac yn rhyngwladol (y flwyddyn flaenorol 9) yn ogystal ag eto ar deledu'r BBC yng Ngogledd Iwerddon. Gwnaethom ymddangos mewn cyfweliadau radio 4.
 • Parhaodd Mary Sharpe â'i rôl fel cadeirydd y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus ac Eiriolaeth yn y Gymdeithas er Hyrwyddo Iechyd Rhywiol (SASH) yn UDA.
 • Cyfrannodd y Sefydliad Gwobrwyo ymatebion i Ymgynghoriad Papur Gwyrdd Strategaeth Diogelwch y Rhyngrwyd y DU. Gwnaethom hefyd gyflwyniad i'r Tîm Strategaeth Diogelwch ar y Rhyngrwyd yn yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar newidiadau arfaethedig i'r Ddeddf Economi Ddigidol.
 • Fe wnaethom gyflawni Achrediad Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i ddarparu cyrsiau undydd i weithwyr gofal iechyd proffesiynol fel rhan o'u rhaglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Cyflwynwyd gweithdai DPP yn ninasoedd 4 y DU.
 • Parhaodd TRF i gyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth niwed pornograffi rhyngrwyd i ysgolion, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd. Fe wnaethom noddi rhaglen gweithdy ysgolion ar gyfer sioe Wonder Fools Effaith Coolidge yn y Traverse Theatre.
 • Mynychodd ein Prif Weithredwr a'n Cadeirydd y rhaglen hyfforddiant Catalyddion Syniadau Da yng Nghaeredin dros 3 diwrnod.
Cyfleusterau a gwasanaethau a roddwyd

Gwnaethom roi cyfanswm o 1,120 person / oriau o hyfforddiant am ddim, dim ond ychydig yn is na 1,165 y llynedd. Cyflwynodd TRF wasanaethau hyfforddiant a gwybodaeth am ddim i'r grwpiau canlynol:

Fe wnaethon ni gyflwyno i rieni a gweithwyr proffesiynol 310 mewn grwpiau cymunedol, i lawr o 840 y llynedd

Perfformiodd y Prif Swyddog Gweithredol o flaen pobl 160 mewn cynulleidfa stiwdio deledu yn BBC Gogledd Iwerddon. Darlledwyd y segment 10-munud ar Sioe Nolan, y rhaglen â'r sgôr uchaf yng Ngogledd Iwerddon

Fe wnaethon ni gyflwyno i bobl 908 mewn grwpiau proffesiynol ac academaidd mewn cynadleddau a digwyddiadau yn yr Alban, Lloegr, UDA, yr Almaen a Croatia, i fyny o 119 y llynedd.

Fe wnaethom ddarparu un lleoliad gwirfoddol ar gyfer myfyriwr prifysgol a phartneru cwrs dylunio graffig yn cynnwys israddedigion 15 dros semester llawn.

Adroddiad blynyddol 2016-17

Roedd ein gwaith yn canolbwyntio ar sawl maes

 • Gwella hyfywedd ariannol yr elusen trwy wneud cais am grantiau ac ymestyn masnachu masnachol
 • Datblygu cysylltiadau â chydweithwyr posibl yn yr Alban a ledled y byd trwy rwydweithio
 • Ehangu ein rhaglen addysgu ar gyfer ysgolion gan ddefnyddio'r model gwyddonol o gylched wobrwyo'r ymennydd a sut mae'n rhyngweithio â'r amgylchedd
 • Creu proffil cenedlaethol a rhyngwladol i wneud TRF yn sefydliad credadwy 'mynd-ymlaen' ar gyfer pobl a sefydliadau sydd angen cefnogaeth ym maes niwed pornograffi rhyngrwyd fel ffordd o hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o adeiladu gwydnwch i straen
 • Ymestyn ein presenoldeb ar y we a chyfryngau cymdeithasol i adeiladu ein brand ymysg cynulleidfaoedd yn yr Alban a ledled y byd
 • Ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu i godi lefelau sgiliau tîm TRF i sicrhau y gallent gyflawni'r ffrydiau gwaith amrywiol hyn
Prif gyflawniadau
 • Ym mis Chwefror 2017 cawsom grant 'Buddsoddi mewn Syniadau' gwerth £ 10,000 gan y Gronfa Loteri Fawr i ddatblygu deunyddiau cwricwlwm i'w defnyddio gan athrawon cynradd ac uwchradd mewn ysgolion gwladol.
 • O 1 Mehefin 2016 i 31 Mai 2017 cafodd cyflog y Prif Swyddog Gweithredol ei warantu gan grant gan grant 'Build It' Gwobrau Mileniwm UnLtd a delir iddi yn bersonol.
 • Cwblhaodd Mary Sharpe ei phenodiad fel Ysgolhaig Ymweld ym Mhrifysgol Caergrawnt ym mis Rhagfyr 2016. Roedd y berthynas â Chaergrawnt yn cefnogi datblygu proffil ymchwil TRF.
 • Cwblhaodd y Prif Weithredwr a'r Cadeirydd raglen hyfforddiant datblygu busnes Gwobr Deori Arloesedd Cyflym (SIIA) yn The Melting Pot.
 • Parhaodd TRF i ehangu ei bresenoldeb yn y meysydd addysg rhyw, diogelu ar-lein a niwed porn, gan fynychu cynadleddau a digwyddiadau 5 yn yr Alban, 5 yn Lloegr ac eraill yn UDA, Israel ac Awstralia. Yn ogystal, cyhoeddwyd tri phapur a adolygwyd gan gymheiriaid a ysgrifennwyd gan TRF mewn cyfnodolion academaidd.
 • Ar Twitter yn y cyfnod o Orffennaf 2016 i Fehefin 2017 cynyddwyd nifer ein dilynwyr o 46 i 124 ac anfonwyd tweets 277. Fe wnaethant gyflawni argraffiadau trydar 48,186.
 • Fe wnaethom symud y wefan www.rewardfoundation.org i wasanaeth cynnal newydd gyda chyflymder llawer gwell i ddefnyddwyr a'r cyhoedd. Ym mis Mehefin 2017, fe wnaethom lansio Gwobrwyo Gwobrwyo, cylchlythyr y bwriadwn ei gyhoeddi o leiaf 4 y flwyddyn. Yn ystod y flwyddyn cyhoeddwyd swyddi blog 31 yn cwmpasu gweithgareddau TRF a'r straeon diweddaraf am effaith pornograffi rhyngrwyd.
Cyflawniadau pellach
 • Yn ystod y flwyddyn dechreuodd TRF ymddangos yn y cyfryngau, gan ymddangos mewn straeon papur newydd 9 yn y DU yn ogystal ag ar deledu'r BBC yng Ngogledd Iwerddon. Gwnaethom ymddangos mewn dau gyfweliad radio helaeth ac yn y fideos ar-lein a gyhoeddwyd gan OnlinePROTECT.
 • Cyd-ysgrifennodd Mary Sharpe bennod â hawl iddi Y Model Llif Rhyngrwyd a Throseddu Rhywiol gyda Steve Davies ar gyfer y llyfr 'Gweithio gydag Unigolion sydd wedi Ymrwymo i Droseddau Rhywiol: Canllaw i Ymarferwyr'. Fe'i cyhoeddwyd gan Routledge ym mis Mawrth 2017.
 • Daeth Mary Sharpe yn gadeirydd y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus ac Eiriolaeth yn y Gymdeithas er Hyrwyddo Iechyd Rhywiol (SASH) yn UDA.
 • Cyfrannodd Sefydliad Gwobrwyo ymatebion yr ymgynghoriad i Strategaeth yr Alban ar gyfer atal a dileu trais yn erbyn menywod a merched, dyfodol y cwricwlwm Addysg Bersonol a Rhywiol yn ysgolion yr Alban ac ymchwiliad Senedd Canada i effeithiau iechyd pornograffi treisgar ar bobl ifanc.
 • Rhestrwyd y Sefydliad Gwobrwyo fel adnodd gyda dolen i'n hafan yn y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd i Blant a Phobl Ifanc a gyhoeddwyd gan Lywodraeth yr Alban. Cyfrannwyd at Weithgor Senedd y DU ar ymdrechion y Teulu, Arglwyddi a Thŷ'r Cyffredin i amddiffyn y Mesur Economi Ddigidol trwy Senedd y DU.
 • Parhaodd TRF i gyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth niwed pornograffi rhyngrwyd i ysgolion, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd.
Cyfleusterau a gwasanaethau a roddwyd

Rhoesom gyfanswm o oriau 1,165 o hyfforddiant am ddim, i fyny o 1,043 y llynedd. Gwnaethom ddarparu gwasanaethau hyfforddi a gwybodaeth i'r grwpiau canlynol:

Disgyblion 650 mewn ysgolion yn yr Alban

Rhieni a gweithwyr proffesiynol 840 mewn grwpiau cymunedol

Pobl 160 mewn cynulleidfa stiwdio deledu yn BBC Gogledd Iwerddon. Darlledwyd y segment 10-munud ar Sioe Nolan, y rhaglen â'r sgôr uchaf yng Ngogledd Iwerddon

119 mewn grwpiau proffesiynol ac academaidd mewn cynadleddau a digwyddiadau yn yr Alban, Lloegr, UDA ac Israel

Fe wnaethom ddarparu lleoliadau gwirfoddolwyr 4 ar gyfer myfyrwyr ysgol a phrifysgol.

Adroddiad blynyddol 2015-16

Roedd ein gwaith yn canolbwyntio ar sawl maes

 • Gwella hyfywedd ariannol yr elusen trwy wneud cais am grantiau a dechrau masnachu masnachol
 • Datblygu cysylltiadau â chydweithwyr posibl yn yr Alban trwy rwydweithio
 • Sefydlu rhaglen addysgu ar gyfer ysgolion gan ddefnyddio'r model gwyddonol o gylched wobrwyo'r ymennydd a sut mae'n rhyngweithio â'r amgylchedd
 • Creu proffil cenedlaethol a rhyngwladol i wneud TRF yn sefydliad 'go-to' credadwy i bobl a sefydliadau sydd angen cefnogaeth ym maes niwed pornograffi rhyngrwyd fel ffordd o hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o adeiladu gwydnwch i straen
 • Ehangu ein presenoldeb ar y we a chyfryngau cymdeithasol i adeiladu ein brand ymysg cynulleidfaoedd yn yr Alban a ledled y byd
 • Ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu i godi lefelau sgiliau tîm TRF i sicrhau y gallent gyflawni'r ffrydiau gwaith amrywiol hyn
Prif gyflawniadau
 • Gwnaed cais llwyddiannus i UnLtd am grant “Adeiladu It” o £ 15,000 i dalu Mary Sharpe am flwyddyn am fis Mehefin 2016. O ganlyniad, ym mis Mai 2016, ymddiswyddodd Mary fel ymddiriedolwr elusen a throsglwyddodd i rôl Prif Swyddog Gweithredol. Etholwyd Dr Darryl Mead gan y Bwrdd fel y Cadeirydd newydd.
 • Arweiniodd Mary Sharpe waith i ddatblygu rhwydwaith o gydweithwyr posibl. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr Carchardai Cadarnhaol, Positive Futures ?, Cymdeithas Addysg Gatholig yr Alban, Lothians Iechyd Rhywiol, Parch Iach GIG Lothian, Cyngor Dinas Caeredin, Scottish Health Action ar Alcohol Problems a Blwyddyn y Dad.
 • Penodwyd Mary Sharpe yn Ysgolhaig Ymweld ym Mhrifysgol Caergrawnt ym mis Rhagfyr 2015. Penodwyd Darryl Mead yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn UCL. Roedd y berthynas â'r prifysgolion hyn yn cefnogi datblygu proffil ymchwil TRF.
 • Cwblhaodd Mary Sharpe ei hyfforddiant drwy'r rhaglen Gwobr Deori Arloesedd Cymdeithasol (SIIA) yn The Melting Pot. Yna ymunodd â'r rhaglen SIIA Carlam, ynghyd ag aelod o'r Bwrdd, Dr Darryl Mead.
Cyflawniadau allanol
 • Datblygodd TRF bresenoldeb yn y maes amddiffyn ar-lein a chaeau niwed porn, gan fynychu cynadleddau 9 UK.
 • Derbyniwyd papurau a ysgrifennwyd gan aelodau TRF i'w cyflwyno yn Brighton, Glasgow, Stirling, Llundain, Istanbul a Munich.
 • Ym mis Chwefror 2016 fe wnaethom lansio ein porthiant Twitter @brain_love_sex ac ehangu'r wefan o dudalennau 20 i 70. Hefyd, aethom ati i redeg y wefan gan y datblygwyr.
 • Cyd-ysgrifennodd Mary Sharpe bennod â hawl iddi Y Model Llif Rhyngrwyd a Throseddu Rhywiol gyda Steve Davies ar gyfer y llyfr 'Gweithio gydag Unigolion sydd wedi Ymrwymo i Droseddau Rhywiol: Canllaw i Ymarferwyr'. Bydd yn cael ei gyhoeddi gan Routledge ym mis Chwefror 2017.
 • Etholwyd Mary Sharpe i fwrdd y Gymdeithas er Hyrwyddo Iechyd Rhywiol (SASH) yn UDA.
 • Cyflwynodd TRF ymatebion i Ymchwiliad Senedd Awstralia i Mae niwed yn cael ei wneud i blant Awstralia trwy fynediad at bornograffi ar y Rhyngrwyd ac i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Diogelwch Plant Ar-lein: Gwirio Oedran ar gyfer Pornograffi.
 • Fe ddechreuon ni ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth niwed pornograffi rhyngrwyd i ysgolion yr Alban ar sail fasnachol.
 • Derbyniodd TRF grant o £ 2,500 fel arian ar gyfer creu gwefan ieuenctid fawr. Bydd yn cael ei ddatblygu ar y cyd â phobl ifanc o'r gynulleidfa darged.
Cyfleusterau a gwasanaethau a roddwyd

Rhoesom gyfanswm o oriau 1,043 o hyfforddiant am ddim, i fyny o 643 y llynedd.

Gwnaethom ddarparu gwasanaethau hyfforddi a gwybodaeth i'r grwpiau canlynol:

Athrawon 60 ar hyfforddiant mewn swydd i Gyngor Dinas Caeredin

Swyddogion iechyd rhywiol 45 ar gyfer GIG Lothian

Actorion 3 ar gyfer Wonder Fools yn Glasgow

Aelodau 34 o'r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Trin Camdrinwyr

Cynrychiolwyr 60 yn y Gynhadledd ar-leinProtect yn Llundain

Cynrychiolwyr 287 yn y Gyngres Ryngwladol Caethiwed Technoleg yn Istanbul, Twrci

Artistiaid a myfyrwyr celf 33 yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain

Aelodau 16 o The Melting Pot, mewn cydweithrediad â Dr Loretta Breuning

Staff 43 yng Nghanolfan Iechyd Rhywiol Chalmers yng Nghaeredin

Cynrychiolwyr 22 yng Nghynhadledd DGSS ar Ymchwil Rhywioldeb Gwyddonol Cymdeithasol ym Munich, yr Almaen

Disgyblion 247 yn ysgol George Heriot yng Nghaeredin Fe wnaethom ddarparu lleoliadau gwirfoddolwyr 3 ar gyfer myfyrwyr ysgol a phrifysgol.

Adroddiad blynyddol 2014-15

Datblygwyd cyfres o sgyrsiau darluniadol ar gyfer cynulleidfaoedd lleyg gan Mary Sharpe a Darryl Mead yn nodi'r ffordd y mae cylch gwobrwyo'r ymennydd yn gweithio. Archwiliodd hyn y broses gaethiwed, eglurodd ysgogiadau anarferol a manylodd ar y modd y gall pornograffi rhyngrwyd ddod yn gaeth i ymddygiad. Nodir y cynulleidfaoedd a gyrhaeddir isod. Siaradodd Mary Sharpe â rhyw 150 o weision sifil sy'n gweithio i Lywodraeth yr Alban.

Cyflawniadau
 • Cytunodd y Bwrdd ar y cyfansoddiad.
 • Cytunodd y Bwrdd ar y gweithwyr swyddfa.
 • Yna cytunodd y Bwrdd ar y cynllun busnes.
 • Sefydlwyd Cyfrif Banc y Trysorydd ar sail dim ffi gyda phrif fanc Albanaidd.
 • Mabwysiadwyd hunaniaeth a logo corfforaethol cychwynnol.
 • Sefydlwyd cytundeb ar gyfer breindaliadau'r llyfr Eich Brain on Porn: Pornography Rhyngrwyd a'r Gwyddoniaeth Ddibyniaeth Ddyfodol i'w rhoi gan yr Awdur i The Reward Foundation. Derbyniwyd y taliad breindal cyntaf.
 • Enillodd Mary Sharpe, Cadeirydd, le ar raglen hyfforddi Gwobr Deori Arloesedd Cymdeithasol yn The Melting Pot. Roedd y wobr yn cynnwys blwyddyn o ddefnydd di-rent o le yn The Melting Pot.
 • Enillodd Mary Sharpe £ 300 i The Reward Foundation mewn cystadleuaeth gosod SIIA.
 • Gwnaeth Mary Sharpe gais am ac enillodd wobr o £ 3,150 mewn cyllid Lefel 1 gan FirstPort / UnLtd i'n galluogi i adeiladu gwefan effeithiol. Ni dderbyniwyd incwm o'r dyfarniad hwn tan y flwyddyn ariannol ddilynol.
 • Cyflogwyd cwmni marchnata i ddatblygu'r wefan a set graffeg gorfforaethol fwy soffistigedig.
Cyfleusterau a gwasanaethau a roddwyd

Gwnaethom roi cyfanswm o 643 awr o hyfforddiant am ddim.

Fe wnaethon ni hyfforddi'r gweithwyr proffesiynol canlynol: swyddogion iechyd rhywiol 20 ar gyfer GIG Lothian, diwrnod llawn; Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 20 yn Rhaglen Ymatal Lothian a Chaeredin (LEAP) am oriau 2; Gweithwyr proffesiynol cyfiawnder troseddol 47 yng Nghymdeithas yr Alban ar gyfer Astudio Troseddu am oriau 1.5; Rheolwyr 30 yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc Polmont am oriau 2; Cynghorwyr 35 ac arbenigwyr amddiffyn plant yng nghangen yr Alban o'r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Trin Camdrinwyr (NOTA) am oriau 1.5; Disgyblion chweched dosbarth 200 yn Ysgol George Heriot am oriau 1.4.

Fe wnaethom ddarparu lleoliadau gwirfoddolwyr 3 ar gyfer myfyrwyr ysgol a phrifysgol.

Print Friendly, PDF ac E-bost