france

Ffrainc y sylfaen wobr

Mae Ffrainc wedi datblygu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwirio oedran trwy lwybr diddorol. Nod cyfraith Gorffennaf 30, 2020 oedd amddiffyn dioddefwyr trais domestig. Roedd y gyfraith yn cynnwys darpariaethau yn ymwneud ag amddiffyn plant dan oed. Roedd yn cynnwys trothwy a oedd yn ei gwneud yn glir nad oedd dim ond gofyn i ddefnyddwyr gwefannau pornograffi a oeddent o oedran cyfreithlon yn amddiffyniad digonol.

Cyn belled ag y gallaf ddweud, nid oedd unrhyw ymdrechion i orfodi cyfraith Gorffennaf 30, 2020. Fodd bynnag, ym mis Hydref 2021 addaswyd y gyfraith gan archddyfarniad arlywyddol pellach. Rhoddodd hyn bwerau newydd i'r Cyngor Clyweledol Uwch, a elwir hefyd yn CSA. Gallant roi 15 diwrnod i wefannau pornograffi unigol osod system dilysu oedran effeithiol.

Pan fethodd y Cyngor Clyweledol Superior â gweithredu gan ddefnyddio ei bwerau newydd, aeth y grŵp ymgyrchu StopAuPorno â nhw i'r llys. O ganlyniad, ganol mis Rhagfyr 2021, roedd y CSA yn bygwth rhwystro pum safle pornograffig rhag gweithredu yn Ffrainc pe na baent yn atal plant dan oed rhag cyrchu eu cynnwys. Y gwefannau oedd Pornhub, Xvideos, Xnxx, Xhamster a TuKif. Maent yn cynnwys pedwar safle pornograffi mwyaf y byd. Rhoddodd y CSA bymtheg diwrnod iddynt ddod o hyd i ateb. Os na chydymffurfir â'r cais hwn, mae'r gwefannau dan sylw mewn perygl o rwystro eu cynnwys yn llwyr yn Ffrainc.

Rheoleiddiwr Newydd

Digwyddodd newid sylweddol yn y dirwedd reoleiddiol ar Ionawr 1af, 2022. Unwyd y CSA â chorff arall i greu Arcom, Yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfathrebu Clyweledol a Digidol. Amcan yr uno hwn yw creu plismon newydd, mwy pwerus, ar gyfer clyweled a digidol. Bydd gan y corff newydd gyfrifoldebau ychwanegol yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol a rheoleiddio'r Rhyngrwyd.

Hyd y gwn i, nid yw canlyniad terfynol y camau gwirio oedran a ddechreuwyd gan y CSA yn hysbys eto. Mae Arcom wedi dweud mai dim ond dechrau yw'r pum gwefan hynny. Ei huchelgais yw gorfodi pob gwefan pornograffi i gydymffurfio â'r gyfraith. Erbyn mis Chwefror 2022 roedd gwefan Ffrangeg Pornhub wedi ychwanegu blwch ticio i ganiatáu i ddefnyddwyr hunan-ardystio eu bod dros 18 mlynedd. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw wiriad oedran ystyrlon o hyd.

Diweddarwyd y dudalen hon ar Ffrainc ddiwethaf ar 19 Chwefror 2022.