Seland Newydd

Ar hyn o bryd nid oes gan Seland Newydd system gwirio oedran ar waith i gyfyngu mynediad i bornograffi neu ddeunydd oedolion arall ar-lein.

Fodd bynnag, mae llywodraeth Seland Newydd yn cydnabod bod mynediad pobl ifanc at bornograffi ar-lein yn broblem. Yn dilyn ymchwil a wnaed gan Swyddfa Dosbarthu Seland Newydd, yn 2019 cymerwyd camau i fynd i'r afael â hyn. Nid dilysu oedran oedd yr opsiwn cyntaf a ddilynwyd gan y Llywodraeth. Yn lle hynny, cychwynnwyd ar y posibilrwydd y dylid gorfodi hidlydd 'optio allan' i rwystro pornograffi ar gysylltiadau rhyngrwyd cartref. Fodd bynnag, ni chafodd y cynnig hwn gefnogaeth drawsbleidiol am amryw resymau ac ni symudodd ymlaen.

Adolygiad Rheoleiddio Cynnwys

Mae llywodraeth Seland Newydd bellach wedi cyhoeddi a adolygiad rheoleiddio cynnwys. Mae hyn yn eang ei gwmpas a gallai gwmpasu ystyried gofynion gwirio oedran. Bydd y Swyddfa Ddosbarthu yn tynnu ar yr ymchwil a wnaeth i lywio cynnydd tuag at set well, fwy effeithiol o ddulliau rheoleiddio a all sicrhau gwell cydbwysedd rhwng hawliau mynediad Seland Newydd i gynnwys, gyda'r angen i gefnogi pobl ifanc ac amddiffyn plant. .

Mae'n ymddangos bod cefnogaeth sylweddol i'r syniad bod angen sicrhau gwell cydbwysedd. Cynhaliodd y Swyddfa Ddosbarthu ymchwil gyda phobl ifanc 14 i 17 oed. Canfu fod Seland Newydd ifanc yn credu y dylid cael cyfyngiadau ar fynediad i bornograffi. Cytunodd pobl ifanc yn llethol (89%) nad yw'n iawn i blant iau na 14 oed edrych ar bornograffi. Er bod y mwyafrif (71%) yn credu y dylid cyfyngu mynediad plant a phobl ifanc i bornograffi ar-lein mewn rhyw ffordd.

Mae ar wahân pleidleisio a gomisiynwyd gan Family First NZ a ryddhawyd ar Fehefin 24 2022, yn dangos cefnogaeth gyhoeddus sylweddol i wirio oedran. Roedd cefnogaeth i'r gyfraith yn 77% tra bod gwrthwynebiad yn ddim ond 12%. Roedd 11% arall yn ansicr neu'n gwrthod dweud. Roedd cefnogaeth yn gryfach ymhlith merched a'r rhai 40+ oed. Roedd cefnogaeth i'r gyfraith hefyd yn gyson ar draws llinellau pleidleisio pleidiau gwleidyddol.

77%

Cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer gwirio oedran

Wrth aros am yr adolygiad eang hwnnw, bu cynnydd sylweddol mewn meysydd eraill. Yr ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus yn cynnwys “Actorion porn” helpu i godi ymwybyddiaeth a sylw at y materion. Mae canllawiau cwricwlwm ysgolion Seland Newydd ar berthnasoedd ac addysg rhywioldeb bellach yn cynnwys gwybodaeth am bornograffi. Ar hyn o bryd mae Swyddfa Dosbarthu Seland Newydd yn gweithio gyda'r Weinyddiaeth Addysg ar ddeunyddiau datblygiad proffesiynol i helpu i arfogi athrawon i ymgysylltu â'r pwnc.