Newyddion Gwobrwyo

Croeso i rifyn arbennig San Ffolant o Newyddion Gwobrwyo. Mae'r rhifyn hwn yn llawn newyddion, safbwyntiau a chyfweliadau. Mae yna lawer o awgrymiadau ar ddod o hyd i gariad a'i gadw'n gynnes. Gadewch i ni ei wneud yn Ddydd San Ffolant bob dydd.

Mary Sharpe, Prif Swyddog Gweithredol

Sut i ddod o hyd i gariad…


Dydd Sant Ffolant

Rydyn ni'n hoffi ailgyhoeddi hwn stori bob blwyddyn rhag ofn bod yna ddarllenwyr newydd nad ydyn nhw'n ymwybodol ohono.
Sut i'w gadw…


Fel elyrch, mae bodau dynol yn gaethwyr pâr a gallant baru am oes, os ydym yn dysgu sut i wneud hynny. Mae arnom angen cyswllt corfforol tyner, cariadus rheolaidd i'n cadw'n iach ac yn gysylltiedig â'n hanwyliaid yn y tymor hwy. Dyma ystod o ymddygiadau bondio sy'n gwneud yn union hynny.
Sut gallwn ni helpu i gadw ein plant yn ddiogel…


Cysylltu â Diogelu

Billie Eilish dywedodd pornograffi ddinistrio ei hymennydd. Nid yw pornograffi yn dysgu cariad. Mae hon yn broblem wirioneddol i blant sy'n cael eu magu mewn diwylliant pornograffig. Ymunwch â hyn Uwchgynhadledd 3 diwrnod ar-lein (16-18 Chwefror 2022) Cryfach Gyda'n Gilydd: Amddiffyn Plant rhag Pornograffi Ar-lein sy'n cael ei redeg gan Connecting to Protect. Mae'n dod ag arbenigwyr ynghyd o bob rhan o'r byd sy'n cynnig y wybodaeth ddiweddaraf am sut i fynd i'r afael â'r broblem hon. Bydd ein Prif Swyddog Gweithredol Mary Sharpe a’n Cadeirydd Dr Darryl Mead yn cyflwyno yn y digwyddiad. Bydd Mary yn siarad am eu papur ymchwil newydd ar Defnydd Pornograffi Problem: Ystyriaethau Polisi Cyfreithiol ac Iechyd a siarad yn y panel am addysgu ein plant mewn ysgolion ar y risgiau sy'n ymwneud â defnyddio pornograffi. Bydd Darryl yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth gwirio cyflwr oedran mewn 17 o wledydd ledled y byd.
Sut mae llywodraeth y DU yn ceisio cadw plant yn ddiogel…


Mae plant a phobl ifanc yn profi'n ofnadwy meddwl a phroblemau iechyd corfforol o ganlyniad i fynediad hawdd i bornograffi. Ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, dydd Mawrth 8th Chwefror 2022, llywodraeth y DU cyhoeddodd y bydd y Mesur Diogelwch Ar-lein newydd yn cynnwys deddfwriaeth gwirio oedran ar gyfer safleoedd pornograffi masnachol. Mae hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i wefannau pornograffi masnachol fod â mecanwaith yn ei le i wirio bod darpar ddefnyddwyr yn 18 oed neu drosodd. Gweler ein Prif Swyddog Gweithredol Mary Sharpe yn siarad amdano ar Teledu Newyddion GB.
Da, ond ddim digon da


gweler ein blog newydd am yr anfanteision i'r cyhoeddiad dilysu oedran newydd.
Gallu caru eto – stori adferiad


Pan fydd pobl yn rhoi'r gorau i porn, maen nhw'n rhyddhau eu meddwl a'u corff i ddod o hyd i gariad.

Dyma adferiad diweddar stori. Gweler ein hadnoddau am rhoi'r gorau iddi. Rydym bob amser yn argymell bod pobl yn dysgu mwy am sut mae porn yn effeithio arnom ni trwy ddarllen neu wrando ar Gary Wilson llyfr sy'n gwerthu orau, “Eich Ymennydd ar Pornograffi - Pornograffi Rhyngrwyd a Gwyddoniaeth Ddatblygol Caethiwed.”
Cariad…