Swyddfa'r Wasg

Ffeithiau allweddol:
  • "O'r holl weithgareddau ar y rhyngrwyd, porn sydd â'r potensial mwyaf i ddod yn gaethiwus”Dywedwch Niwrowyddonwyr o'r Iseldiroedd. Hyd yn hyn, mae pob niwroloastudiaeth gical (dros 55) yn cynnig cefnogaeth ar gyfer pornograffi rhyngrwyd sy'n ffitio'r model dibyniaeth gan gynnwys saith sy'n dangos achosiaeth. Hynny yw, tynnwch y porn ac mae'r symptomau'n lleihau neu'n cylch gwaith yn llwyr.
  • Diffygiad Erectile Dwysedig â Porn: Po fwyaf o porn, yr uchaf yw'r risg o gamweithrediad erectile. Roedd gan oddeutu 23% o ddynion dan 35 oed a ymatebodd i'r arolwg ryw lefel o gamweithrediad erectile wrth gael rhyw gyda phartner.
  • Ymchwil gan Fwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain wedi darganfod hynny yn y DU Mae 1.4 miliwn o blant y mis yn gwylio pornograffi. Pedair blynedd ar ddeg neu'n iau oedd yr oedran y gwelodd 60 y cant o blant porn ar-lein gyntaf. A hoffai 56 y cant o bobl ifanc 11 i 13 oed gael eu hamddiffyn rhag deunydd 'dros 18 oed' ar-lein.

Rydym yn gwerthfawrogi gwerth newyddiadurwyr i wneud y cyhoedd yn ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio pornograffi rhyngrwyd yn arbennig i blant. Rydym yn hapus i helpu lle bynnag y bo modd i ddarparu ymchwil, cyfweleion a chyd-destun ar gyfer straeon.

Ein prif ffocws am y tro yw effaith pornograffi rhyngrwyd ar iechyd meddwl a chorfforol, perthnasoedd, cyrhaeddiad addysgol ac atebolrwydd cyfreithiol, yn enwedig o ran plant a'r glasoed.

Cynlluniau gwersi am ddim

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo wedi cynhyrchu set o integredig, rhad ac am ddim cynlluniau gwersi ysgol i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar bwnc secstio a phornograffi rhyngrwyd. Mae ar gael yn fersiynau'r DU, Rhyngwladol ac America.

Am ddim Canllaw i Rieni ar Bornograffi Rhyngrwyd

Mae gennym hefyd raglen ddiweddar, am ddim Canllaw i Rieni i gefnogi addysg teulu a thrafodaethau am bornograffi a secstio.

cyfweliadau

Mae ein Prif Swyddog Gweithredol, Mary Sharpe, Eiriolwr, a Chadeirydd yr elusen, Dr Darryl Mead, ar gael i'w cyfweld. Os ydych chi'n newyddiadurwr, ffoniwch ni ar +44 7717 437 727. Os oes gennych ymholiad nad yw'n fater brys, cysylltwch â [e-bost wedi'i warchod].

Pecynnau Briffio Swyddfa'r Wasg

Deddfwriaeth Gwirio Oedran

Mae ein pecyn briffio diweddaraf Swyddfa'r Wasg yn rhoi cefndir manwl ar Pam mae angen deddfwriaeth gwirio oedran ar gyfer pornograffi.

Datganiad i'r wasg ar gyfer y Gynhadledd Gwirio Oedran, Mehefin 2020.

Adroddiad Terfynol ar gyfer Cynhadledd Gwirio Oedran 2020.

Swyddfa'r Wasg