£0.00

Mae Sexting, the Law & You yn wers sy'n archwilio iaith gyfreithiol gweithgareddau secstio cyffredin ac yn cyflwyno disgyblion i senarios bywyd go iawn a sut mae'r awdurdodau cyfreithiol yn edrych arnyn nhw.


Disgrifiad

Mae’r wers hon yn cynnwys dwy fersiwn i gwmpasu disgyblion mewn grwpiau oedran, 11-14 oed, a 15-18 oed. Maent yn adlewyrchu gwahaniaethau mewn aeddfedrwydd. Bydd disgyblion yn archwilio iaith gyfreithiol gweithgareddau secstio cyffredin. Mae'r rhain yn seiliedig ar senarios bywyd go iawn a sut mae'r awdurdodau cyfreithiol yn eu gweld.

Nid yw secstio yn derm cyfreithiol ond mae iddo ganlyniadau cyfreithiol difrifol. Gall effeithio ar ddewisiadau swyddi yn y dyfodol, hyd yn oed ar gyfer gwaith gwirfoddol, os caiff ei hysbysu i'r heddlu. Datblygodd cyfreithiwr y wers hon ag adnoddau llawn. Ymgynghorodd â Gwasanaeth Erlyn y Goron, yr heddlu a gwasanaethau cyfreithiol eraill.

Mae'n cydymffurfio â chyfraith Cymru ac yn cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth ar addysg rhyw a pherthnasoedd. Mae arbenigwyr eraill yr ymgynghorwyd â nhw yn cynnwys mwy nag 20 o athrawon, llawer ohonynt â phrofiad o ddatblygu deunyddiau hyfforddi ar gyfer ysgolion, arweinwyr ieuenctid a chymuned, seiciatryddion, meddygon, seicolegwyr a llawer o rieni. Mae’r wers hon, ynghyd â’r gweddill yn y gyfres hon, wedi’i threialu ledled y DU.

Sexting, y Gyfraith a Chi, Cymru yw'r ail o'n dwy wers ar Sexting. Gellir ei ddysgu fel gwers ar ei phen ei hun neu ar ôl hynny Cyflwyniad i Sexting. Mae'r holl wersi ar gael gyda'i gilydd mewn bwndel gwerth neu mewn uwch-bwndel gyda'n gwersi ar Pornograffi Rhyngrwyd.

Sut mae'r wers yn gweithio

Bydd disgyblion yn ystyried astudiaethau achos mewn parau neu grwpiau bach ac mewn trafodaeth ddosbarth lawn. Mae'r Canllaw i Athrawon yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyflwyno'r wers. Bydd yn eich galluogi i siarad yn hyderus am y pynciau a godwyd.

Mae dolenni i bapurau ymchwil lle bo'n briodol a chyfeirio at adnoddau a gwefannau perthnasol eraill. Nid yw'n gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Yn hytrach, mae'n rhoi trosolwg o rai o'r materion cyfreithiol allweddol sy'n ymwneud â secstio.

Adnoddau

Rhyw, y Gyfraith a Chi, Cymru 15-18 yn cynnwys PowerPoint 22-sleid (.pptx). Mae ganddo hefyd Ganllaw Athrawon 15 tudalen; Pecyn Astudiaethau Achos 10 tudalen i Athrawon a Phecyn Astudiaethau Achos 10 tudalen ar gyfer Disgyblion (pob un .pdf). Mae cysylltiadau poeth ag ymchwil berthnasol ac adnoddau pellach.

Rhyw, y Gyfraith a Chi, Cymru 11-14 yn cynnwys PowerPoint 21-sleid (.pptx). Mae ganddo hefyd Ganllaw Athrawon 15 tudalen; Pecyn Astudiaethau Achos 10 tudalen i Athrawon a Phecyn Astudiaethau Achos 13 tudalen ar gyfer Disgyblion (pob un .pdf). Mae cysylltiadau poeth ag ymchwil berthnasol ac adnoddau pellach.