Sweden

Sweden y sylfaen wobr

Nid oes gan Sweden gyfreithiau gwirio. Y gwanwyn hwn cyhoeddodd llywodraeth Sweden adroddiad ar sut mae porn yn niweidio plant Fe’i cyhoeddwyd gan Ombwdsmon Plant Sweden, ond roedd yn amhendant ac mae’n debyg na fydd yn arwain at lawer.

Mae Unizon a chyrff anllywodraethol Sweden eraill yn parhau i weithio yn erbyn y diwydiant rhyw i gadw plant yn ddiogel rhag pornograffi. Fodd bynnag, mae cryn dipyn o wrthwynebiad gan sefydliadau dylanwadol a gwleidyddion sy'n dadlau bod porn yn fater personol, bod plant yn deall yr hyn maen nhw'n ei weld ac nad ydyn nhw'n cael ei niweidio gan bornograffi, ac na fydd hidlwyr ac ati yn gweithio. Fodd bynnag, mae Sweden bellach yn cael trafodaeth lawer ehangach nag y gwnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl, sy'n gadarnhaol.

Yn absenoldeb unrhyw benderfyniadau gwleidyddol dylanwadol, mae ymgyrchwyr Sweden yn gobeithio cael mwy o ymrwymiad ac ymgysylltiad gan y cwmnïau digidol a darparwyr rhyngrwyd.

20%

of Plant 18 oed cael cymhwyso beth maen nhw gweld in porn in rhywiol cysylltiadau.

Cwricwlwm Addysg Rhyw Newydd

Fodd bynnag, mae rhai datblygiadau cadarnhaol i'w hadrodd hefyd. Mae Sweden yn cael cwricwlwm newydd ar gyfer addysg rhyw yr hydref hwn. Y llynedd, roedd ganddyn nhw fydwraig ddewr iawn codi llais yn y cyfryngau am y niwed o bornograffi. Dywedodd ei bod yn cwrdd â menywod ifanc sy’n dweud eu bod yn cael eu hanafu gan ryw “arw”, wedi’u hysbrydoli gan porn. Sbardunodd hynny ddadl gyhoeddus a arweiniodd yn rhannol at y newidiadau yn y cwricwlwm addysg rhyw.

Roedd Unizon yn gweithio'n galed i gynnwys cyfeiriadau at niwed pornograffi yn y cwricwlwm. Roeddent am gynnwys dadansoddiad beirniadol o bornograffi. Yn anffodus, nid oedd y canlyniad yn union fel y dymunwyd, ond o leiaf wedi arwain at “…gynnwys llythrennedd yn y cyfryngau a gyda llygad beirniadol ar, er enghraifft, bornograffi”.

Ym mis Medi 2021 derbyniodd Sweden ganlyniadau newydd gan a adroddiad gwyddonol gan nodi bod 1 o bob 5, 18 oed wedi cymhwyso'r hyn maen nhw wedi'i weld ym myd porn mewn cysylltiadau rhywiol. Canfu fod 22.4% o'r bechgyn yn gwylio porn bron yn ddyddiol. Canfu hefyd fod 15% o’r bechgyn wedi nodi eu bod yn gwylio mwy o porn nag yr hoffent.