Telerau ac Amodau'r Siop

Trwydded Adnoddau Addysgu

Mae eich defnydd o'r deunydd trwyddedig (fel y'i diffinnir isod) yn ddarostyngedig yn llwyr i'r Telerau ac Amodau a gynhwysir yn y Drwydded Adnoddau Addysgu hon (y “Drwydded” hon). Mae'r Drwydded hon yn gytundeb sy'n rhwymo'n gyfreithiol rhyngoch chi a'r Sefydliad Gwobrwyo mewn perthynas â'ch defnydd o'r Deunydd Trwyddedig. Trwy ddefnyddio'r Deunydd Trwyddedig rydych chi'n cadarnhau eich bod chi'n derbyn y Telerau ac Amodau o dan y Drwydded hon ac yn cytuno i fod yn rhwym iddyn nhw. Darllenwch y Telerau ac Amodau o dan y Drwydded hon yn ofalus.

1. Cyflwyniad.

1.1 Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn llywodraethu gwerthu a chyflenwi deunyddiau cwrs y gellir eu lawrlwytho trwy ein gwefan. Maent hefyd yn ymdrin â'r defnydd dilynol o'r deunyddiau cwrs hynny.

1.2 Gofynnir i chi roi eich cytundeb penodol i'r Telerau ac Amodau hyn cyn i chi roi archeb ar ein gwefan.

1.3 Nid yw'r ddogfen hon yn effeithio ar unrhyw hawliau statudol sydd gennych fel defnyddiwr.

1.4 Gall ein Polisi Preifatrwydd fod weld yma.

1.5. Rydych yn cydnabod y gall y pwnc a gynhwysir yn y gwersi ymddangos yn annerbyniol i rai pobl. Mae'n delio ag ymddygiad rhywiol. Rydym wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau na ddangosir unrhyw ddeunydd pornograffig. Rydym hefyd wedi sicrhau bod yr iaith yn gymesur â'r pwnc sy'n cael ei drafod gan blant. Trwy dderbyn y Telerau ac Amodau hyn rydych yn derbyn y risg am unrhyw anghysur posibl neu brifo teimladau a allai godi wrth baratoi gwersi neu wrth ei gyflwyno.

1.6 Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw'r Drwydded hon i ddefnyddio'r deunyddiau yn rhoi perchnogaeth o'r deunyddiau trwyddedig.

2. Dehongli

2.1 Yn y Telerau ac Amodau hyn:

(a) ystyr “ni” yw The Reward Foundation, Sefydliad Corfforedig Elusennol yr Alban o dan gyfraith yr Alban gyda'r rhif elusen SCO44948. Ein swyddfa gofrestredig yw: The Melting Pot, 15 Calton Road, Caeredin EH8 8DL, Yr Alban, Y Deyrnas Unedig. (a dylid dehongli “ni ac “ein” yn unol â hynny);

(b) ystyr “chi” yw ein cwsmer neu ddarpar gwsmer o dan yr Amodau a Thelerau hyn (a dylid dehongli “eich” yn unol â hynny);

(c) ystyr “deunyddiau cwrs” yw'r deunyddiau cwrs hynny sydd ar gael i'w prynu neu eu lawrlwytho am ddim ar ein gwefan;

(ch) ystyr “deunyddiau eich cwrs” yw unrhyw ddeunyddiau cwrs o'r fath rydych chi wedi'u prynu neu eu lawrlwytho am ddim trwy ein gwefan. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fersiwn well neu wedi'i huwchraddio o'r deunyddiau cwrs y gallwn fod ar gael ichi o bryd i'w gilydd;

(d) mae i “Trwydded” yr ystyr a roddir yn y rhaglith i'r Drwydded hon; a

(f) Mae “Deunydd Trwyddedig” yn golygu’r gwaith artistig neu lenyddol, delwedd, recordiad fideo neu sain, cronfa ddata, a/neu ddeunydd arall a gyflenwir i Chi gan y Trwyddedwr i’w ddefnyddio o dan y Drwydded hon. Ystyr trwyddedwr yw The Reward Foundation, Sefydliad Corfforedig Elusennol yr Alban o dan gyfraith yr Alban gyda’r rhif elusen SCO44948. Ein swyddfa gofrestredig yw: The Melting Pot, 15 Calton Road, Caeredin EH8 8DL, Yr Alban, Y Deyrnas Unedig.

(e) Ystyr “Trwydded Unigol” yw'r Drwydded a brynir, neu a dderbynnir yn rhad ac am ddim, gan berson at ei ddefnydd addysgu ei hun. Ni ellir ei drosglwyddo i bobl eraill, i ysgol neu sefydliad.

(h) Mae “Trwydded Aml-Ddefnyddiwr” yn Drwydded a brynir, neu a dderbynnir yn rhad ac am ddim, gan ysgol neu sefydliad arall y gellir ei darparu at ddefnydd corfforaethol i ddarparu gwasanaethau addysgol.     

3. Proses archebu

3.1 Mae hysbysebu deunyddiau cwrs ar ein gwefan yn gyfystyr â “gwahoddiad i drin” yn hytrach na chynnig cytundebol.

3.2 Ni ddaw unrhyw gontract i rym rhyngoch chi a ni oni bai a hyd nes y byddwn yn derbyn eich archeb. Bydd hyn yn unol â'r weithdrefn a nodir yn yr Adran hon 3.

3.3 I ymrwymo i gontract trwy ein gwefan i brynu neu gael deunyddiau cwrs y gellir eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim oddi wrthym, rhaid cymryd y camau canlynol. Rhaid i chi ychwanegu'r deunyddiau cwrs yr hoffech eu prynu at eich Basged siopa, yna symud ymlaen i'r Desg dalu; os ydych yn gwsmer newydd, mae gennych yr opsiwn i greu Cyfrif gyda ni a mewngofnodi; ar gyfer cwsmeriaid preifat, mae Cyfrifon yn ddewisol, ond maent yn orfodol i gwsmeriaid corfforaethol; os ydych yn gwsmer presennol, rhaid i chi nodi eich manylion mewngofnodi; unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, rhaid i chi gydsynio i delerau'r ddogfen hon; byddwch yn cael eich trosglwyddo i wefan ein darparwr gwasanaeth talu, a bydd ein darparwr gwasanaeth talu yn delio â'ch taliad; byddwn wedyn yn anfon cadarnhad archeb atoch. Ar y pwynt hwn bydd eich archeb yn dod yn gontract rhwymol. Fel arall, byddwn yn cadarnhau trwy e-bost na allwn fodloni eich archeb.

3.4 Byddwch yn cael cyfle i nodi a chywiro gwallau mewnbwn cyn gwneud eich archeb.

4. Prisiau

4.1 Mae ein prisiau fel y dyfynnir ar ein gwefan. Pan ddyfynnir prisiau fel £ 0.00, bydd y drwydded yn dal i fod yn berthnasol, er na chodir unrhyw arian amdani.

4.2 Byddwn o bryd i'w gilydd yn newid y prisiau a ddyfynnir ar ein gwefan. Ni fydd hyn yn effeithio ar gontractau sydd wedi dod i rym o'r blaen.

4.3 Nodir yr holl symiau a nodir yn y Telerau ac Amodau hyn neu ar ein gwefan ac eithrio TAW. Nid ydym yn codi TAW.

4.4 Mae'r prisiau a nodir ar gyfer pob gwers neu fwndel ar gyfer unigolyn sy'n prynu Trwydded at ei ddefnydd ei hun.

4.5 Pan fo ysgolion, sefydliadau ac endidau corfforaethol eraill yn dymuno prynu neu gael lawrlwythiadau o'n deunyddiau cwrs am ddim, rhaid iddynt brynu Trwydded Aml-Ddefnyddiwr. Mae hyn yn cael ei gostio 3.0 gwaith y Drwydded unigol. Yna gellir ei ddefnyddio yn yr ysgol neu'r sefydliad ac ni fydd yn gysylltiedig ag unrhyw athro neu aelod unigol o staff. Pan gynigir deunyddiau yn rhad ac am ddim, mae angen i'r cynrychiolydd sy'n prynu am ddim ar ran ysgol, sefydliad neu endid corfforaethol arall ddewis trwydded aml-ddefnyddiwr i sicrhau bod perthynas gyfreithiol briodol wedi'i sefydlu rhwng The Reward Foundation a'r deiliad trwydded.

5. Taliadau

5.1 Rhaid i chi, yn ystod y broses ddesg dalu, dalu prisiau'r deunyddiau cwrs rydych chi'n eu harchebu. Rhaid i'r pris a ddewiswyd fod yn briodol ar gyfer y math o Drwydded a ddewisir, Trwydded Unigol neu Drwydded Aml-ddefnyddiwr.

5.2 Gellir talu trwy unrhyw un o'r dulliau a ganiateir a bennir ar ein gwefan o bryd i'w gilydd. Ar hyn o bryd rydym ond yn derbyn taliadau trwy PayPal, er bod hyn yn caniatáu defnyddio'r holl brif gardiau credyd a debyd.

6. Trwyddedu deunyddiau cwrs

6.1 Byddwn yn cyflenwi deunyddiau eich cwrs i chi yn y fformat neu'r fformatau a bennir ar ein gwefan. Byddwn yn gwneud hynny yn y fath fodd ac o fewn y cyfnodau a bennir ar ein gwefan. Yn gyffredinol, mae dosbarthu'r e-bost sy'n caniatáu ei lawrlwytho bron ar unwaith.

6.2 Yn ddarostyngedig i'ch taliad o'r pris cymwys a chydymffurfiad â'r Telerau ac Amodau hyn, rydym yn rhoi trwydded i chi ledled y byd, nad yw'n dod i ben, nad yw'n gyfyngedig, na ellir ei drosglwyddo i wneud unrhyw ddefnydd o'ch deunyddiau cwrs a ganiateir gan Adran 6.3, gan ddarparu na ddylech o dan unrhyw amgylchiadau wneud unrhyw ddefnydd o'ch deunyddiau cwrs a waherddir gan Adran 6.4.

6.3 “Defnyddiau a ganiateir” deunyddiau eich cwrs yw:

(a) lawrlwytho copi o bob un o'ch deunyddiau cwrs;

(b) ar gyfer Trwyddedau Unigol: mewn perthynas â deunyddiau cwrs ysgrifenedig a graffigol: gwneud, storio ac edrych ar gopïau o ddeunyddiau eich cwrs ar ddim mwy na 3 chyfrifiadur pen desg, gliniadur neu lyfr nodiadau, darllenwyr e-lyfrau, ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen neu ddyfeisiau tebyg;

(c) ar gyfer Trwyddedau Aml-Ddefnyddiwr: mewn perthynas â deunyddiau cwrs ysgrifenedig a graffigol: gwneud, storio ac edrych ar gopïau o'ch deunyddiau cwrs ar ddim mwy na 9 cyfrifiadur pen desg, gliniadur neu lyfr nodiadau, darllenwyr e-lyfrau, ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen neu ddyfeisiau tebyg. ;

(ch) ar gyfer Trwyddedau Unigol: mewn perthynas â deunyddiau cwrs sain a fideo: gwneud, storio a chwarae copïau o'ch deunyddiau cwrs ar ddim mwy na 3 chyfrifiadur pen desg, gliniadur neu lyfr nodiadau, ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen, chwaraewyr cyfryngau neu ddyfeisiau tebyg;

(d) ar gyfer Trwyddedau Aml-Ddefnyddiwr: mewn perthynas â deunyddiau cwrs sain a fideo: gwneud, storio a chwarae copïau o'ch deunyddiau cwrs ar ddim mwy na 9 cyfrifiadur pen desg, gliniadur neu lyfr nodiadau, ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen, chwaraewyr cyfryngau neu ddyfeisiau tebyg. ;

(dd) ar gyfer Trwyddedau Unigol: argraffu dau gopi o bob un o'ch deunyddiau cwrs ysgrifenedig at eich defnydd eich hun yn unig;

(e) ar gyfer Trwyddedau Aml-Ddefnyddiwr: argraffu 6 chopi o bob un o'ch deunyddiau cwrs ysgrifenedig at eich defnydd eich hun yn unig; a

(f) nid yw cyfyngiadau argraffu ar gyfer Trwyddedau yn gymwys ar gyfer gwneud taflenni at ddibenion addysgu. Yn yr achosion hyn mae'r terfyn 1000 o fyfyrwyr yn berthnasol.

6.4 “Defnyddiau gwaharddedig” deunyddiau eich cwrs yw:

(a) cyhoeddi, gwerthu, trwyddedu, is-drwyddedu, rhentu, trosglwyddo, trosglwyddo, darlledu, dosbarthu neu ailddosbarthu unrhyw ddeunydd cwrs (neu ran ohono) mewn unrhyw fformat;

(b) defnyddio unrhyw ddeunydd cwrs (neu ran ohono) mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon neu'n torri hawliau cyfreithiol unrhyw berson o dan unrhyw gyfraith berthnasol, neu mewn unrhyw ffordd sy'n dramgwyddus, yn anweddus, yn wahaniaethol neu'n annerbyniol fel arall;

(c) defnyddio unrhyw ddeunydd cwrs (neu ran ohono) i gystadlu â ni, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol; a

(ch) unrhyw ddefnydd masnachol o unrhyw lawrlwythiad (neu ran ohono). Nid yw'r adran hon yn cyfyngu ar gyflwyno gwersi yn seiliedig ar y deunyddiau, ar yr amod na fydd unrhyw beth yn yr Adran 6.4 hon yn eich gwahardd neu eich cyfyngu chi nac unrhyw berson arall rhag cyflawni unrhyw weithred a ganiateir yn benodol gan y gyfraith berthnasol.

6.5 Rydych yn gwarantu i ni fod gennych fynediad i'r systemau cyfrifiadurol, systemau cyfryngau, meddalwedd a chysylltiadau rhwydwaith angenrheidiol i dderbyn a mwynhau budd deunyddiau eich cwrs.

6.6 Trwy hyn cedwir yr holl hawliau eiddo deallusol a hawliau eraill yn y deunyddiau cwrs na roddir yn benodol gan y Telerau ac Amodau hyn.

6.7 Rhaid i chi gadw, a pheidio â dileu, cuddio na dileu hysbysiadau hawlfraint a hysbysiadau perchnogol eraill ar neu mewn unrhyw ddeunydd cwrs.

6.8 Mae'r hawliau a roddir i chi yn y Telerau ac Amodau hyn yn bersonol i chi. Rhaid i chi beidio â chaniatáu i unrhyw drydydd parti arfer yr hawliau hyn. Mae'r hawliau a roddir i chi ar gyfer Trwyddedau Aml-Ddefnyddiwr yn gyfyngedig i'r sefydliad neu'r endid prynu. Rhaid i chi beidio â chaniatáu i unrhyw drydydd parti arfer yr hawliau hyn.

6.9 Cyfyngir terfyn defnyddio'r deunyddiau hyn i 1000 o ddisgyblion fesul Trwydded.

6.10 Os byddwch yn torri unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau ac Amodau hyn, yna bydd y Drwydded a nodir yn yr Adran 6 hon yn cael ei therfynu yn awtomatig ar ôl torri'r fath doriad.

6.11 Gallwch derfynu'r Drwydded a nodir yn yr Adran 6 hon trwy ddileu'r holl gopïau o'r deunyddiau cwrs perthnasol sydd yn eich meddiant neu'ch rheolaeth.

6.12 Ar ddiwedd y Drwydded o dan yr Adran 6 hon, rhaid i chi, os nad ydych wedi gwneud hynny o'r blaen, ddileu pob copi o'r deunyddiau cwrs perthnasol sydd yn eich meddiant neu'ch rheolaeth yn brydlon ac yn anadferadwy, ac yn barhaol dinistrio unrhyw gopïau eraill o'r deunyddiau cwrs perthnasol sydd yn eich meddiant neu'ch rheolaeth.

7. Contractau pellter: hawl canslo

7.1 Mae'r Adran 7 hon yn berthnasol os a dim ond os ydych chi'n cynnig contractio gyda ni, neu gontractio gyda ni, fel defnyddiwr - hynny yw, fel unigolyn sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf y tu allan i'ch masnach, busnes, crefft neu broffesiwn.

7.2 Gallwch dynnu cynnig yn ôl i ymrwymo i gontract gyda ni trwy ein gwefan, neu ganslo contract yr ymrwymwyd gyda ni trwy ein gwefan, ar unrhyw adeg o fewn y cyfnod:

(a) dechrau ar ôl cyflwyno'ch cynnig; a

(b) yn dod i ben ar ddiwedd 14 diwrnod ar ôl y diwrnod yr ymrwymir i'r contract, yn ddarostyngedig i Adran 7.3. Nid oes rhaid i chi roi unrhyw reswm dros eich tynnu'n ôl neu eich canslo.

7.3 Rydych yn cytuno y gallwn ddechrau darparu deunyddiau cwrs cyn i'r cyfnod y cyfeirir ato yn Adran 7.2 ddod i ben. Rydych yn cydnabod, os byddwn yn dechrau darparu deunyddiau cwrs cyn diwedd y cyfnod hwnnw, y byddwch yn colli'r hawl i ganslo y cyfeirir ato yn Adran 7.2.

7.4 Er mwyn tynnu cynnig i dynnu contract yn ôl neu ganslo contract ar y sail a ddisgrifir yn yr Adran 7 hon, rhaid i chi ein hysbysu o'ch penderfyniad i dynnu'n ôl neu ganslo (yn ôl fel y digwydd). Gallwch ein hysbysu trwy unrhyw ddatganiad clir sy'n nodi'r penderfyniad. Yn achos canslo, gallwch ein hysbysu gan ddefnyddio'r botwm 'Gorchmynion' ar dudalen Fy Nghyfrif. Bydd hyn yn caniatáu ichi ddechrau proses i ad-dalu'ch pryniant. Er mwyn cwrdd â'r dyddiad cau ar gyfer canslo, mae'n ddigonol ichi anfon eich cyfathrebiad ynghylch arfer yr hawl i ganslo cyn i'r cyfnod canslo ddod i ben.

7.5 Os byddwch yn canslo gorchymyn ar y sail a ddisgrifir yn Adran 7 hon, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn o'r swm a daloch i ni mewn perthynas â'r gorchymyn. Os na wnaethoch chi dalu unrhyw arian i gwblhau'r archeb, ni fydd unrhyw arian yn cael ei ad-dalu.

7.6 Byddwn yn ad-dalu arian gan ddefnyddio'r un dull a ddefnyddir i wneud y taliad, oni bai eich bod wedi cytuno'n benodol fel arall. Beth bynnag, ni fyddwch yn gorfod talu unrhyw ffioedd o ganlyniad i'r ad-daliad.

7.7 Byddwn yn prosesu'r ad-daliad sy'n ddyledus i chi o ganlyniad i ganslo ar y sail a ddisgrifir yn Adran 7. Bydd heb oedi gormodol ac, beth bynnag, o fewn y cyfnod o 14 diwrnod ar ôl y diwrnod y cawn ein hysbysu. o'r canslo.

7.8 Unwaith y gofynnir am ad-daliad a chytuno, bydd yr holl lawrlwythiadau nas defnyddiwyd yn cael eu canslo.

Gwarantau a sylwadau

8.1 Rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli i ni:

(a) eich bod yn gyfreithiol alluog i ymrwymo i gontractau rhwymol;

(b) bod gennych awdurdod, pŵer a gallu llawn i gytuno i'r Telerau ac Amodau hyn; a

(c) mae'r holl wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni mewn cysylltiad â'ch archeb yn wir, yn gywir, yn gyflawn, yn gyfredol ac yn gamarweiniol.

8.2 Rydym yn gwarantu i chi:

(a) bydd deunyddiau eich cwrs o ansawdd boddhaol;

(b) bydd deunyddiau eich cwrs yn weddol ffit at unrhyw bwrpas yr ydych yn eu gwneud yn hysbys i ni cyn gwneud contract o dan yr Amodau a Thelerau hyn;

(c) bydd deunyddiau eich cwrs yn cyfateb i unrhyw ddisgrifiad ohono a roddwyd gennym ni i chi; a

(ch) mae gennym hawl i gyflenwi deunyddiau eich cwrs i chi.

8.3 Mae ein holl warantau a sylwadau sy'n ymwneud â deunyddiau cwrs wedi'u nodi yn y Telerau ac Amodau hyn. I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol ac yn ddarostyngedig i Adran 9.1, mae'r holl warantau a sylwadau eraill wedi'u heithrio'n benodol.

9. Cyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd

9.1 Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn:

(a) cyfyngu neu eithrio unrhyw atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o esgeulustod;

(b) cyfyngu neu eithrio unrhyw atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus;

(c) cyfyngu ar unrhyw rwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol; neu

(ch) eithrio unrhyw rwymedigaethau na chaniateir eu heithrio o dan y gyfraith berthnasol, ac, os ydych yn ddefnyddiwr, ni fydd eich hawliau statudol yn cael eu heithrio na'u cyfyngu gan y Telerau ac Amodau hyn, ac eithrio i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith.

9.2 Cyfyngiadau ac eithriadau atebolrwydd a nodir yn Adran 9 ac mewn mannau eraill yn y Telerau ac Amodau hyn:

(a) yn ddarostyngedig i Adran 9.1; a

(b) llywodraethu pob rhwymedigaeth sy'n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn neu'n ymwneud â thestun y Telerau ac Amodau hyn, gan gynnwys rhwymedigaethau sy'n codi mewn contract, dan ddanteithiad (gan gynnwys esgeulustod) ac am dorri dyletswydd statudol, ac eithrio i'r graddau y darperir yn benodol fel arall. yn y rhain.

9.3 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion sy'n codi o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.

9.4 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion busnes, gan gynnwys (heb gyfyngiad) colli neu ddifrodi elw, incwm, refeniw, defnydd, cynhyrchu, arbedion disgwyliedig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol neu ewyllys da.

9.5 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu lygredd o unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd, ar yr amod, os ydych chi'n contractio gyda ni o dan y Telerau ac Amodau hyn fel defnyddiwr, ni fydd yr Adran 9.5 hon yn berthnasol.

9.6 Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol, ar yr amod, os ydych chi'n contractio gyda ni o dan y Telerau ac Amodau hyn fel defnyddiwr, ni fydd yr Adran 9.6 hon yn berthnasol.

9.7 Rydych yn derbyn bod gennym ddiddordeb mewn cyfyngu atebolrwydd personol ein swyddogion a'n gweithwyr. Felly, o ystyried y buddiant hwnnw, rydych yn cydnabod ein bod yn endid atebolrwydd cyfyngedig; rydych yn cytuno na fyddwch yn dwyn unrhyw hawliad yn bersonol yn erbyn ein swyddogion neu weithwyr mewn perthynas ag unrhyw golledion yr ydych yn eu dioddef mewn cysylltiad â'r wefan neu'r Telerau ac Amodau hyn (ni fydd hyn, wrth gwrs, yn cyfyngu nac yn eithrio atebolrwydd yr endid atebolrwydd cyfyngedig. ei hun am weithredoedd a hepgoriadau ein swyddogion a'n gweithwyr).

9.8 Ni fydd ein hatebolrwydd cyfanredol i chi mewn perthynas ag unrhyw gontract i ddarparu gwasanaethau i chi o dan yr Amodau a Thelerau hyn yn fwy na'r mwyaf o:

(a) £ 100.00; a

(b) y cyfanswm a dalwyd ac sy'n daladwy i ni o dan y contract.

(c) os na wnaethoch dalu unrhyw arian i lawrlwytho ein deunyddiau, yna bydd ein rhwymedigaeth gyfanredol uchaf i chi mewn perthynas ag unrhyw gontract i ddarparu gwasanaethau iddo yn £ 1.00.

10. Amrywiad

10.1 Efallai y byddwn yn adolygu'r Telerau ac Amodau hyn o bryd i'w gilydd trwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan.

10.2 Bydd adolygiad o'r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i gontractau yr ymrwymwyd iddynt ar unrhyw adeg yn dilyn amser yr adolygiad ond ni fydd yn effeithio ar gontractau a wnaed cyn amser yr adolygiad.

11. Aseiniad

11.1 Rydych yn cytuno trwy hyn y gallwn aseinio, trosglwyddo, is-gontractio neu ddelio fel arall â'n hawliau a / neu rwymedigaethau o dan y Telerau ac Amodau hyn - ar yr amod, os ydych chi'n ddefnyddiwr, nad yw gweithredu o'r fath yn lleihau'r gwarantau sydd o fudd i chi o dan y Telerau ac Amodau hyn.

11.2 Ni chewch, heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, aseinio, trosglwyddo, is-gontractio neu ddelio fel arall ag unrhyw un o'ch hawliau a / neu rwymedigaethau o dan y Telerau ac Amodau hyn.

12. Dim hepgoriadau

12.1 Ni hepgorir torri unrhyw ddarpariaeth mewn contract o dan y Telerau ac Amodau hyn ac eithrio gyda chydsyniad ysgrifenedig penodol y parti nad yw'n torri.

12.2 Ni ddehonglir unrhyw ildiad o unrhyw doriad o unrhyw ddarpariaeth mewn contract o dan yr Amodau a Thelerau hyn fel ildiad pellach neu barhaus o unrhyw doriad arall yn y ddarpariaeth honno neu unrhyw achos o dorri unrhyw ddarpariaeth arall yn y contract hwnnw.

13. Difrifoldeb

13.1 Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn penderfynu bod darpariaeth o'r Telerau ac Amodau hyn yn anghyfreithlon a / neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau eraill yn parhau i fod yn weithredol.

13.2 Os byddai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a / neu anorfodadwy o'r Telerau ac Amodau hyn yn gyfreithlon neu'n orfodadwy pe bai rhan ohoni'n cael ei dileu, bernir bod y rhan honno wedi'i dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau i fod yn weithredol.

14. Hawliau trydydd parti

14.1 Mae contract o dan yr Amodau a Thelerau hyn er ein budd ni a'ch budd chi. Ni fwriedir iddo elwa na bod yn orfodadwy gan unrhyw drydydd parti.

14.2 Nid yw arfer hawliau'r partïon o dan gontract o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i gydsyniad unrhyw drydydd parti.

15. Cytundeb cyfan

15.1 Yn ddarostyngedig i Adran 9.1, bydd y Telerau ac Amodau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni mewn perthynas â gwerthu a phrynu ein lawrlwythiadau (gan gynnwys lawrlwythiadau am ddim) a defnyddio'r lawrlwythiadau hynny, a byddant yn disodli'r holl gytundebau blaenorol rhyngoch chi a ni mewn perthynas â gwerthu a phrynu ein lawrlwythiadau a defnyddio'r lawrlwythiadau hynny.

16. Y gyfraith ac awdurdodaeth

16.1 Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfraith yr Alban.

16.2 Bydd unrhyw anghydfodau sy'n ymwneud â'r Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd yr Alban.

17. Datgeliadau statudol a rheoliadol

17.1 Ni fyddwn yn ffeilio copi o'r Telerau ac Amodau hyn yn benodol mewn perthynas â phob defnyddiwr neu gwsmer. Os byddwn yn diweddaru'r Telerau ac Amodau hyn, ni fydd y fersiwn y cytunwyd arni yn wreiddiol ar gael ar ein gwefan mwyach. Rydym yn argymell eich bod yn ystyried arbed copi o'r Telerau ac Amodau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

17.2 Mae'r Telerau ac Amodau hyn ar gael yn yr iaith Saesneg yn unig. Er bod GTranslate ar gael ar ein gwefan, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd cyfieithu’r Telerau ac Amodau hyn y mae’r cyfleuster hwnnw’n effeithio arnynt. Y fersiwn Saesneg yw'r unig fersiwn sy'n berthnasol yn gyfreithiol.

17.3 Nid ydym wedi cofrestru ar gyfer TAW.

17.4 Mae gwefan platfform datrys anghydfodau ar-lein yr Undeb Ewropeaidd ar gael yn https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Gellir defnyddio'r platfform datrys anghydfodau ar-lein i ddatrys anghydfodau.

18. Ein manylion

18.1 Mae'r wefan hon yn eiddo i ac yn cael ei gweithredu gan The Reward Foundation.

18.2 Rydym wedi ein cofrestru yn yr Alban fel Sefydliad Corfforedig Elusennol yr Alban o dan y rhif cofrestru SCO 44948. Mae ein swyddfa gofrestredig yn The Melting Pot, 15 Calton Road, Caeredin, EH8 8DL, yr Alban, DU.

18.3 Ein prif le busnes yw The Melting Pot, 15 Calton Road, Caeredin, EH8 8DL, yr Alban, DU.

18.4 Gallwch gysylltu â ni:

(a) trwy'r post, gan ddefnyddio'r cyfeiriad post a roddir uchod;

(b) defnyddio ein ffurflen gyswllt gwefan https://rewardfoundation.org/contact/;

(c) dros y ffôn, ar y rhif cyswllt a gyhoeddir ar ein gwefan o bryd i'w gilydd; neu

(ch) trwy e-bost, gan ddefnyddio [e-bost wedi'i warchod].

Fersiwn - 21 Hydref 2020.