Deyrnas Unedig

teyrnas unedig sylfaen y wobr

Yr angen brys am y cyflwyno dilysu oedran yn parhau i fod yn uchel ar yr agenda wleidyddol yn y Deyrnas Unedig. Daw pwysau o fynediad cynyddol plant i'r rhyngrwyd yn ystod y pandemig. Mae adroddiadau hefyd o gam-drin rhywiol ac aflonyddu mewn ysgolion. Mae llawer o'r rhain wedi'u cysylltu ag argaeledd dilyffethair pornograffi ar-lein.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei Mesur Diogelwch Ar-lein drafft, sydd ar hyn o bryd yn mynd trwy'r broses o graffu cyn-ddeddfwriaethol. Nod y Bil yw cyflawni amcanion Rhan 3 Deddf yr Economi Ddigidol (y mae'n ei diddymu) o ran amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein. Mae hefyd yn rheoleiddio'r ecosystem ar-lein ehangach. Bydd gan safleoedd o fewn eu cwmpas 'ddyletswydd gofal' i'w defnyddwyr. Rhaid iddynt gyflwyno mesurau i atal y cynnwys anghyfreithlon rhag lledaenu ac i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys 'cyfreithiol, ond niweidiol'. Fodd bynnag, mae rhywfaint o ansicrwydd ynghylch pa mor effeithiol fydd y Bil wrth fynd i’r afael â phornograffi ar-lein. Mae llawer o randdeiliaid yn parhau i bryderu.

A yw Pornograffi wedi'i gynnwys? Ddim i ddechrau

Fel y’i drafftiwyd yn wreiddiol, mae cwmpas y Bil newydd wedi’i gyfyngu i ‘wasanaethau chwilio’ a ‘gwasanaethau defnyddiwr-i-ddefnyddiwr’. Er bod gan nifer o wasanaethau pornograffig elfen defnyddiwr-i-ddefnyddiwr - er enghraifft, caniatáu i bobl uwchlwytho eu cynnwys eu hunain - byddai hyn yn gadael cyfran sylweddol o wefannau pornograffig y tu allan i'w gwmpas. Yn amlwg, mae hyn yn tanseilio nodau amddiffyn plant y Bil. Creodd hefyd fwlch yn y Deyrnas Unedig y gall safleoedd eraill ei ddefnyddio i osgoi rheoleiddio drwy gael gwared ar y swyddogaethau perthnasol.

Yn ogystal, roedd pryderon ynghylch y pwerau gorfodi yn ddigon cyflym i sicrhau chwarae teg. Mae hyn yn allweddol i sicrhau cydymffurfiaeth. Bydd Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain yn dod â’i holl brofiad ac arbenigedd i mewn i gefnogi’r Llywodraeth ac Ofcom. Ofcom fydd yn gyfrifol am oruchwylio'r drefn newydd. Eu gwaith fydd helpu i sicrhau bod y Bil Diogelwch Ar-lein yn darparu’r amddiffyniadau ystyrlon y mae plant yn eu haeddu.

Ble mae e i fyny i?

Ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, Chwefror 8, 2022, newidiodd y Llywodraeth drywydd mewn ffordd ddefnyddiol pan ddywedodd y Gweinidog Digidol Chris Philp yn y swyddogol Datganiad i'r Wasg:

Mae'n rhy hawdd i blant gael mynediad at bornograffi ar-lein. Mae rhieni'n haeddu tawelwch meddwl bod eu plant yn cael eu hamddiffyn ar-lein rhag gweld pethau na ddylai unrhyw blentyn eu gweld.

Rydym nawr yn cryfhau’r Mesur Diogelwch Ar-lein felly mae’n berthnasol i bob safle pornograffi er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein nod o wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i blant.

Cyflwynwyd y Bil i Dŷ’r Cyffredin a chafodd ei Ddarlleniad Cyntaf ddydd Iau 17 Mawrth 2022. Roedd y cam hwn yn ffurfiol ac fe’i cynhaliwyd heb unrhyw ddadl. Mae testun llawn y Bil ar gael oddi wrth y Senedd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd ASau yn ystyried y Mesur nesaf yn yr Ail Ddarlleniad. Nid yw dyddiad yr ail ddarlleniad wedi'i gyhoeddi eto.

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Er nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â gwirio oedran ar gyfer pornograffi, mae her gyfreithiol wedi'i hariannu gan dorf wedi'i chyfeirio at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'n herio prosesu data personol plant sydd wedi defnyddio safleoedd pornograffi masnachol.

Mae'n ymddangos bod y gyfraith sy'n rheoli gweithgareddau'r Comisiynydd Gwybodaeth yn gwahardd prosesu data o'r fath yn amlwg. Fodd bynnag, nid yw'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cymryd unrhyw gamau yn erbyn y safleoedd pornograffi masnachol. Mae'n dweud y bydd y mater yn cael ei drin yn y dyfodol gan y newydd Bil Diogelwch Ar-lein. Ar hyn o bryd mae cyfarfod wedi'i drefnu rhwng yr ymgyfreithwyr a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae’n bosibl y bydd cynnydd yn cael ei arafu wrth i’r Comisiynydd Gwybodaeth newydd, John Edwards, a oedd gynt yn Gomisiynydd Preifatrwydd Seland Newydd, gyrraedd.