Ymgynghoriad Senedd yr Alban

Ymatebion i'r Ymgynghoriad

Mae'r Reward Foundation yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r datblygiadau ymchwil allweddol mewn perthnasoedd rhyw a chariad a'r problemau a gyflwynir gan bornograffi rhyngrwyd. Rydym yn gwneud hyn trwy gyfrannu at ymgynghoriadau'r llywodraeth a'r diwydiant. Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda newyddion am y cyflwyniadau a wnaethom i brosesau ymgynghori'r llywodraeth.

Os ydych chi'n dysgu am unrhyw ymgynghoriadau eraill y gallai'r Sefydliad Gwobrwyo eu cynorthwyo, rhowch wybod i ni e-bost.

Dyma rai o'n cyfraniadau ...

2021

22 Awst. Fel rhan o brosiect Llywodraeth y DU i greu Bil Niwed Ar-lein, daeth y cwmni ymgynghori at y Sefydliad Gwobrwyo CYHOEDDUS i gyfrannu at y Tacsonomeg Niwed a Fframwaith ar gyfer y Fenter Data Diogelwch Ar-lein. Gwnaethom gynorthwyo CYHOEDDUS i ddrafftio eu diffiniad ar gyfer Pornograffi a noethni rhywioldeb oedolion.

26 2021 Mawrth. Ymatebodd y Reward Foundation i Swyddfa Gartref y DU Ymgynghoriad Strategaeth Trais yn erbyn Menywod a Merched 2020. Mae'r ymateb ar gael o'r Sefydliad Gwobrwyo.

2020

8 Rhagfyr 2020. Ymatebodd Darryl Mead i ymgynghoriad Llywodraeth yr Alban o’r enw Yr un mor ddiogel: Ymgynghoriad ar herio galw dynion am buteindra, gweithio i leihau'r niwed sy'n gysylltiedig â phuteindra a helpu menywod i adael. Roedd ein hymateb yn cefnogi mabwysiadu'r Model Nordig yn yr Alban, fel y'i hyrwyddir gan Model Nordig Nawr!

2019

22 Gorffennaf 2019. Cyfrannodd TRF at y broses ddrafftio i benderfynu ar y cwestiynau a fydd yn cael eu defnyddio yn arolwg NATSAL-4. Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Agweddau Rhywiol a Ffordd o Fyw wedi bod yn rhedeg yn y DU ers 1990. Mae'n un o'r arolygon mwyaf o'i fath yn y byd.

28 Ionawr 2019. Cafwyd ymateb llawn i Mary Sharpe i ymchwiliad Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin i dwf Technolegau Trochi a Chaethiwus. Cynhaliwyd yr ymchwiliad yn yr Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Dylai gael ei gyhoeddi gan Senedd y DU yn y dyfodol agos.

2018

16 Gorffennaf 2018. Yn yr Alban mae Cyngor Cynghori Cenedlaethol y Prif Weinidog ar Fenywod a Merched wedi dechrau rhaglen dreigl o wahodd ymatebion ymgynghori ar faterion menywod. Roedd ein cynnig cyntaf ar gysylltiadau rhwng aflonyddu rhywiol a defnyddio pornograffi.

2017

6 Rhagfyr 2017. Ymatebodd TRF i Ymgynghoriad Papur Gwyrdd Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd y DU. Fe wnaethom hefyd gyflwyno llythyr i'r Tîm Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd yn yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar ddiwygiadau arfaethedig i'r Ddeddf Economi Ddigidol. Ein safbwynt ni yw y dylai Llywodraeth y DU gadw at ei hymrwymiad i wneud pethau sy'n anghyfreithlon oddi ar-lein hefyd yn anghyfreithlon ar-lein. Y meysydd allweddol yw cael gwared ar fynediad i bornograffi treisgar a delweddau cam-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn ffotograffig.

11 2017 Mehefin. Cyflwynodd Mary Sharpe ymateb ymgynghoriad i Strategaeth yr Alban ar gyfer atal a dileu trais yn erbyn menywod a merched. Cyhoeddwyd ein hymateb gan Lywodraeth yr Alban ar ei wefan.

Ebrill 2017. Rhestrir y Sefydliad Gwobrwyo fel adnodd gyda dolen i'n tudalen gartref yn Aberystwyth Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd i Blant a Phobl Ifanc a gyhoeddwyd gan Lywodraeth yr Alban.

8 2017 Mawrth. Gwnaeth TRF gyflwyniad ysgrifenedig i ymchwiliad Senedd Canada i effeithiau pornograffi treisgar ar bobl ifanc ar iechyd. Mae ar gael yma yn Saesneg ac Ffrangeg. Cyfeiriwyd at ein cyflwyniad gan Adroddiad Anghyson a baratowyd gan aelodau Ceidwadol y Pwyllgor.

Chwefror 2017. Gwahoddodd Llywodraeth yr Alban gyflwyniadau 100 gair ar ddyfodol y cwricwlwm Addysg Bersonol a Rhywiol yn ysgolion yr Alban. Cyflwyniad y Sefydliad Gwobrwyo yw rhif 3 yma.

11 Chwefror 2017. Cyflwynodd Mary Sharpe a Darryl Mead ddigwyddiad hyfforddi ar porn rhyngrwyd i 15 o bobl ifanc yn y rhaglen 5Rights yn Young Scot ar effaith pornograffi rhyngrwyd ar bobl ifanc yn yr Alban. Roedd hyn yn rhan o'r broses ymgynghori a arweiniodd at gyhoeddi  Adroddiad Terfynol Comisiwn Ieuenctid 5Rights i Lywodraeth yr Alban Mai 2017.

2016

20 2016 Hydref. Gwahoddwyd Mary Sharpe a Darryl Mead i Symposiwm ar 'Diogelwch Plant Ar-lein: Cadw Cyn y Gêm' yn Nhŷ Portcullis, San Steffan. Trefnwyd y digwyddiad yn Weithgor Senedd y DU ar y Teulu, Arglwyddi a Grŵp Amddiffyn Teulu a Phlant Tŷ'r Cyffredin i gynorthwyo i basio'r Mesur Economi Ddigidol trwy Senedd y DU. Mae ein hadroddiad ar y Symposiwm ar gael yma. Yn gynharach yn 2016, fe wnaethom ymateb i'r ymgynghoriad ar-lein ar y Mesur a redeg gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

9 2016 Mawrth. Ymatebodd y Sefydliad Gwobrwyo i'r alwad am dystiolaeth ysgrifenedig gan Senedd Awstralia ar y "Niwed sy'n cael ei wneud i blant Awstralia trwy gael mynediad i pornograffi ar y Rhyngrwyd". Fe'i cyhoeddwyd yn ffurf ychydig wedi'i ail-greu fel 284 a gellir ei weld trwy logio i mewn i'r Senedd Awstralia wefan.

Print Friendly, PDF ac E-bost