Cyflyru Rhywiol

Glasoed yw'r cyfnod yn ein datblygiad pan fydd ein hymennydd yn barod i gael eu cyflyru'n rhywiol (neu eu rhaglennu) wrth baratoi ar gyfer bod yn oedolion. Gall y cyflyru hwnnw ddigwydd trwy gysylltiad â ffrindiau bywyd go iawn a / neu drwy ryngweithio â phornograffi rhyngrwyd. Yn llythrennol, bydd y dysgu hwn yn adeiladu llwybrau niwral cyflym iawn. Bydd yn ail-lunio ein hymennydd a'n hagwedd tuag at ryw a chariad yn y dyfodol. Mae hyn i gyd yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu yn ystod y cyfnod datblygu hanfodol hwn. Gall fod yn anodd ysgwyd oddi ar arfer dwfn a ffurfiwyd yn ystod yr amser hwn yn nes ymlaen.

Hyd nes i'r rhyngrwyd ddod ar gael, byddai'r glasoed yn edrych ar porn mewn cylchgronau neu ar DVDau, gan yr ymennydd yn synnu'n sydyn â rhyw. Fe fydden nhw "yn sneak" yn edrych oherwydd bod y fath ddeunydd ar gyfer oedolion yn unig. Fel arfer cafodd ei guddio allan o'r safle gan dadau, brodyr hŷn neu geidwaid siopau. Byddent yn defnyddio eu dychymyg yn fwy rhwydd i feddwl am enwogion neu ferched yn eu dosbarth i ryddhau'r tensiwn rhywiol. Wrth iddynt ddechrau rhyngweithio mwy gyda dynion a merched ifanc eraill, byddent yn mentro ar hyd y llwybr emosiynol heriol yn aml i archwilio cyrff ei gilydd yn arwain at ddibyniaeth rywiol ar ryw adeg.

Heddiw mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn 'cychwyn' eu hymholiadau rhywiol gyda porn craidd caled i danio eu ffantasïau. Nid ydynt yn dechrau gyda delweddau craidd meddal o ferched â gorchudd prin mewn ystumiau dod-hither. Mae dros 80% o ddeunydd porn yn cynnwys trais heterorywiol yn erbyn menywod. Mae deunydd poenus, ysgytiol hefyd yn cyffroi yn rhywiol yn enwedig i ymennydd y glasoed oherwydd mae ganddo drothwy uwch ar gyfer cyffro o'r fath na'r ymennydd plentyn neu oedolyn. Gall pobl weld deunydd mwy eithafol mewn un sesiwn ar eu ffonau clyfar nag y gallai eu teidiau ei weld mewn oes. Mae effaith y pornograffi craidd caled ffrydio hwn yn ail-lunio'r ymennydd a'i swyddogaeth.

Nid yw Brains yn cael eu haddasu i porn

Nid yw ein hymennydd wedi addasu i ddelio â'r tswnami o ddeunydd hyperblannu sydd wedi dod ar gael yn ystod y degawd diwethaf oherwydd dyfodiad rhyngrwyd band eang. Y prif effeithiau iechyd a adroddir gan bobl ifanc a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yw: iselder; pryder cymdeithasol; ynysu cymdeithasol; niwl yr ymennydd; gwylio gorfodol ar porograffi rhyngrwyd er gwaethaf canlyniadau negyddol ac anhwylderau cywilydd.

Beth mae ymennydd i'w wneud pan fo ganddo fynediad anghyfyngedig i wobr ysgogol a oedd hi erioed wedi esblygu i'w drin? Mae rhai brains yn addasu - ac nid mewn ffordd dda. Mae'r broses yn raddol. Ar y dechrau, mae defnyddio porn a masturbating i orgasm yn datrys tensiwn rhywiol a chofrestrau fel rhai sy'n bodloni.

Ond os byddwn yn cadw golwg dros ein hunain, gall ein hymennydd ddechrau gweithio yn ein herbyn ni. Mae'n amddiffyn ei hun yn erbyn dopamin gormodol trwy leihau ei ymatebolrwydd iddo, ac rydym yn teimlo'n llai a llai croesawgar. Mae'r gostyngiad sensitifrwydd hwn i ddopamin yn gwthio rhai defnyddwyr i chwilio hyd yn oed yn fwy pwrpasol ar gyfer symbyliad, sydd, yn ei dro, yn gyrru newidiadau parhaol, newidiadau corfforol gwirioneddol yr ymennydd. Gallant fod yn heriol i wrthdroi.

Pam ddylai fod felly? Beth sy'n wahanol i porn y gorffennol?

 

Llun gan Alexander Krivitskiy ar Unsplash