Polisi preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn defnyddio ac yn amddiffyn unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i'r Reward Foundation pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon. Mae'r Sefydliad Gwobrwyo wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn. Pe byddem yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn yn unig. Gall y Sefydliad Gwobrwyo newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. Mae'r polisi hwn yn weithredol o 23 Gorffennaf 2020.

Yr hyn rydym yn ei gasglu

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol:

 • Enwau pobl sy'n cofrestru trwy MailChimp
 • Enwau'r bobl sy'n cofrestru ar gyfer cyfrif gyda The Reward Foundation Shop
 • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost a thaflenni twitter
 • Gwybodaeth gyswllt o unigolion neu sefydliadau sy'n prynu nwyddau neu wasanaethau
 • Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i weinyddu'r wefan hon
 • Cwcis. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Polisi Cwcis

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Rydym yn gofyn i'r wybodaeth hon ymateb i'ch ymholiad, i werthu nwyddau neu wasanaethau i chi trwy ein siop, i ddarparu cylchlythyr i chi os ydych chi'n tanysgrifio ac i'w dadansoddi'n fewnol at ddibenion hysbysebu neu farchnata.

Os ydych chi am ddad-danysgrifio o'n Cylchlythyr, mae yna broses awtomataidd i chi roi'r gorau i dderbyn gohebiaeth bellach gan The Reward Foundation. Fel arall gallwch gysylltu â ni trwy'r dudalen “Cysylltwch â ni” a byddwn yn cadarnhau eich bod wedi'ch tynnu o'r rhestr.

Mae'r siop yn cynnig proses i chi ddileu eich cyfrif. Yna byddwn yn dileu'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r cyfrif hwnnw.

diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol addas i amddiffyn a diogelu'r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

Dolenni at wefannau eraill

Gall ein gwefan yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio'r cysylltiadau hyn i adael ein safle, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddwch wrth ymweld â safleoedd o'r fath a safleoedd o'r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech gael copi o'r wybodaeth a gedwir amdanoch ysgrifennwch at The Reward Foundation d/o The Melting Pot, 15 Calton Road, Caeredin, EH8 8DL United Kingdom. Os credwch fod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu'n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosibl, yn y cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth y canfyddir ei bod yn anghywir ar unwaith.

Y Siop Sefydliad Gwobrwyo

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi yn ystod y broses ddesg dalu ar ein Siop. Mae'r canlynol yn ddisgrifiad manylach o sut y gwnaethom reoli prosesau polisi preifatrwydd yn y Siop.

Yr hyn yr ydym yn ei gasglu a'i storio

Tra byddwch chi'n ymweld â'n gwefan, byddwn yn olrhain:

 • Cynhyrchion rydych chi wedi'u gweld: byddwn yn defnyddio hyn, er enghraifft, yn dangos cynhyrchion rydych chi wedi'u gweld yn ddiweddar
 • Lleoliad, cyfeiriad IP a math porwr: byddwn yn defnyddio hyn at ddibenion fel amcangyfrif trethi a llongau
 • Cyfeiriad llongau: byddwn yn gofyn ichi nodi hyn fel y gallwn, er enghraifft, amcangyfrif llongau cyn i chi osod gorchymyn, ac anfon yr archeb i chi!

Byddwn hefyd yn defnyddio cwcis i gadw golwg ar gynnwys basgedi wrth i chi bori ar ein gwefan.

Pan fyddwch chi'n prynu oddi wrthym, byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad llongau, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, manylion cerdyn credyd a gwybodaeth cyfrif dewisol fel enw defnyddiwr a chyfrinair. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion, megis, i:

 • Anfonwch eich gwybodaeth am eich cyfrif a'ch archeb
 • Ymateb i'ch ceisiadau, gan gynnwys ad-daliadau a chwynion
 • Taliadau prosesu ac atal twyll
 • Gosodwch eich cyfrif ar gyfer ein siop
 • Cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol sydd gennym, megis cyfrifo trethi
 • Gwella ein siopau
 • Anfonwch negeseuon marchnata i chi, os ydych chi'n dewis eu derbyn

Os ydych yn creu cyfrif, byddwn yn storio eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, a fydd yn cael ei ddefnyddio i boblogi'r archeb ar gyfer archebion yn y dyfodol.

Yn gyffredinol, rydyn ni'n storio gwybodaeth amdanoch chi cyhyd â bod angen y wybodaeth arnom at y dibenion rydyn ni'n ei chasglu a'i defnyddio, ac nid yw'n ofynnol yn gyfreithiol i ni barhau i'w chadw. Er enghraifft, byddwn yn storio gwybodaeth archebu am 6 flwyddyn at ddibenion treth a chyfrifyddu. Mae hyn yn cynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost a'ch cyfeiriadau bilio a cludo.

Byddwn hefyd yn storio sylwadau neu sylwadau, os byddwch yn dewis eu gadael.

Pwy sydd ar ein tîm â mynediad

Mae gan aelodau ein tîm fynediad at y wybodaeth a roddwch i ni. Er enghraifft, gall Gweinyddwyr a Rheolwyr Siop gael mynediad at:

 • Trefnwch wybodaeth fel yr hyn a brynwyd, pan gafodd ei brynu a lle y dylid ei anfon, a
 • Gwybodaeth i gwsmeriaid fel eich enw, cyfeiriad e-bost, a gwybodaeth bilio a llongau.

Mae gan aelodau ein tîm fynediad at y wybodaeth hon i helpu i gyflawni gorchmynion, ad-drefnu prosesau a'ch cefnogi chi.

Yr hyn yr ydym yn ei rannu ag eraill

O dan y polisi preifatrwydd hwn rydym yn rhannu gwybodaeth â thrydydd partïon sy'n ein helpu i ddarparu ein gorchmynion a storio gwasanaethau i chi; er enghraifft PayPal.

Taliadau

Rydym yn derbyn taliadau trwy PayPal. Wrth brosesu taliadau, bydd rhywfaint o'ch data yn cael ei basio i PayPal, gan gynnwys gwybodaeth sy'n ofynnol i brosesu neu gefnogi'r taliad, megis y cyfanswm prynu a gwybodaeth bilio.

Gweler y Polisi Preifatrwydd PayPal am fwy o fanylion.