TRF yn y Wasg 2016

Mae'r cyfryngau wedi darganfod Y Sefydliad Gwobrwyo ac maent yn lledaenu'r gair am ein gwaith, gan gynnwys: y dosbarthiadau ymwybyddiaeth porn; yr alwad am addysg rhyw effeithiol yn yr ymennydd ym mhob ysgol; angen hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal iechyd y GIG ar gaethiwed pornograffi a'n cyfraniad at ymchwil ar ddiffygion rhywiol a achosir gan porn. Mae'r dudalen hon yn tynnu sylw at rai o'n llwyddiannau yn y wasg.

Papurau Newydd ac Ar-lein

Hydref 2016. Mae Mary Sharpe yn ymddangos yn y sylwebaeth hon gan Dr Linda Hatch ar porn a dibyniaeth ar ryw yn y DU. Llinell lorweddol TRF PorfforThe Sunday Times - Rhifyn yr Alban, 21 Awst 2016

Sgan o Sunday Times 21 Awst 2016 Rhan 2.a

Sgan o Sunday Times 21 Awst 2016 Rhan 2.2

Gellir gweld y fersiwn a ddefnyddir y tu allan i'r Alban ar-lein yma. Mae angen tanysgrifiad arno, er y gallwch chi gofrestru ar gyfer dwy stori am ddim yr wythnos. Fe'i defnyddiwyd hefyd yn y stori newyddion iaith Croateg hon o dan y teitl NAVUČENI NA PORNIĆE Djeca od 11 godina ovisna su o nasilnom seksu ysgrifennwyd gan Ana Muhar.

.

Llinell lorweddol TRF PorfforDilynodd yr Scottish Daily Mail stori'r Times ddwywaith. Yn gyntaf, cynigiodd y darn canlynol ...

ymwybyddiaeth porn

Drannoeth defnyddiodd sawl syniad Reward Foundation yn ei arweinydd…

ymwybyddiaeth porn

ymwybyddiaeth porn

Llinell lorweddol TRF PorfforLogo Newyddion Evening CaeredinSefydliad Gwobrwyo Newyddion Evening CaeredinDisgwylir i ddisgyblion yn un o ysgolion preifat mwyaf cyfalaf y Brifddinas dderbyn dosbarthiadau "ymwybyddiaeth porn" yn ystod ofnau dibyniaeth.

Mae Coleg Fettes, sy'n cyfrif cyn-brif weinidog Tony Blair ymhlith ei gyn-fyfyrwyr, wedi gwahodd arbenigwr ar y rhyngrwyd i gwrdd â myfyrwyr yn ddiweddarach eleni.

Mae'n dod ar ôl i gorff ymchwil sy'n tyfu gysylltiad estynedig â porn gyda dirywiad mewn iechyd meddwl ac analluedd.

Mae hefyd wedi bod yn honni y gall dibyniaeth niweidio astudiaethau, rhagolygon gyrfaol a pherthnasoedd, gyda rhybuddion ychwanegol y gall gynyddu i weld delweddau anghyfreithlon o gam-drin plant.

Mae Mary Sharpe, cyfreithiwr a sylfaenydd The Reward Foundation, elusen sy'n hyrwyddo perthynas iach, eisoes wedi rhoi dosbarthiadau ymwybyddiaeth porn yn Academi George Heriot a Dollar yn Stirling.

Dywedodd ffynhonnell yn agos at un o'r ysgolion fod y sesiynau yn "brwdfrydig ac uniongyrchol" ynghylch effeithiau anghydnawd porn, gyda ffynhonnell arall yn eu disgrifio fel "diddorol a gwerthfawr".

Ac mae'r dull wedi bod mor ddefnyddiol bod Fettes - sy'n codi ffioedd o £ 32,200 y flwyddyn - wedi penderfynu ei fabwysiadu.

Dywedodd Sharpe ei bod wedi cael gwahoddiad i gyflwyno'r dosbarth yn ddiweddarach eleni. "Mae'r ysgolion hyn yn sylweddoli'r effaith niweidiol y gall pornograffi craidd craidd ei chael ar eu disgyblion, o ran eu hiechyd meddwl a'u hastudiaethau," ychwanegodd Sharpe.

Mae ei sylfaen wedi llunio manylion miloedd o achosion o ddynion ifanc o Brydain a thramor sydd wedi sôn am effaith wanhau eu caethiwed.

Yn gyffelyb â chymryd cyffuriau, mae Sharpe wedi rhybuddio bod lefelau goddefgarwch goddeimlad porn yn cynyddu gyda pharhad parhaus a bod eu heffaith yn gallu cynyddu, gyda defnyddwyr sy'n chwilio am gynhyrchion graffig cynyddol i'w bodloni.

"Gall dynion ifanc gynyddu'n gyflym o porn craidd meddal i porn caled-graidd, porn fetis a phornyn plentyn drwg, i fodloni eu hangen am y ffactor sioc hwnnw," ychwanegodd.

Meddai Cameron Wyllie, prif swyddog George Heriot: "Mae'n bwysig iawn bod pobl ifanc yn agored i'r peryglon posibl o wylio pornograffi trwy astudiaethau gwyddonol sy'n ymddangos bod y defnydd gormodol o pornograffi yn niweidiol yn seicolegol ac yn feddyliol.

"Mae tystiolaeth yn tyfu bod yr amlygiad digynsail i pornograffi oherwydd y rhyngrwyd, sy'n hawdd ei gyrchu trwy ffonau smart a tabledi, yn ansefydlogi dynion ifanc ac yn eu gadael i beidio â chael gwared â phartner rhywiol."

Ym mis Mehefin, galwodd NHS Lothian yn Sharpe i gyfarfod â staff yn ei glinig iechyd rhywiol Chalmers Street i godi ymwybyddiaeth o analluogrwydd a achosir gan porn.

Cyhoeddodd y fraich yn y DU, Huffington Post, y canlynol stori ar 22 Awst 2016. rydym wedi tynnu sylw at sylw braf gan ddarllenydd yn UDA.Llinell lorweddol TRF Porffor Pennawd Huffpost 22 Awst 2016
Testun Huffpost 22 Awst 2016 Sylw Huffpost Brian Brandenburg

Llinell lorweddol TRF PorfforFe wnaeth yr Annibynnol ail-redeg, yn bennaf, o stori Sunday Times, sydd ar gael yma.

Roedd y stori hefyd yn cael ei chodi'n helaeth yn y cyfryngau rhyngwladol, mor bell â hynny Vietnam ac Indonesia.

Llinell lorweddol TRF PorfforNewyddion Cyfreithiol yr Alban

Elusen a sefydlwyd gan eiriolwr yn cyhoeddi papur ar effeithiau gwael pornograffi

Mae elusen a sefydlwyd gan eiriolwr wedi cyhoeddi papur ar effeithiau defnyddio pornograffi rhyngrwyd cymhellol.

Mary Sharpe, yn aelod anweithredol o'r Cyfadran yr Eiriolwyr, ymarfer chwith i sefydlu'r Sefydliad Gwobrwyo, elusen sy'n anelu at ddealltwriaeth ehangach o'r cyhoedd o gylchedwaith gwobr yr ymennydd a sut mae'n rhyngweithio â'r amgylchedd yn ogystal ag i wella iechyd trwy hybu dealltwriaeth y cyhoedd o adeiladu gwydnwch i straen.

Mewn papur newydd gan Llynges yr Unol Daleithiau meddygon a'r Sefydliad Gwobrwyo, o'r enw "A yw Pornograffi Rhyngrwyd yn Achosi Diffygion Rhywiol? Adolygiad gyda Adroddiadau Clinigol", Cynigir mecanweithiau'r ymennydd y gallai defnyddio porn rhyngrwyd greu anawsterau rhywiol hyd yn oed mewn gwylwyr iach. Mae'r rhai sy'n dechrau defnyddio yn ystod y cyfnodau datblygiadol allweddol o glasoed a glasoed yn arbennig o agored i niwed.

Mae nifer o siryfreithwyr a chyfreithwyr troseddol blaenllaw wedi mynegi eu pryderon yn breifat am ddylanwad pornograffi ar ymddygiad pobl ifanc Newyddion Cyfreithiol yr Alban.

Dywedodd Ms Sharpe ei bod yn credu y gallai'r cynnydd mewn troseddau rhyw "gael ei ysgogi'n rhannol gan y cynnydd mewn defnydd gorfodol o ragograffeg rhyngrwyd".

Ychwanegodd: "Does dim amheuaeth bod camdriniaeth hanesyddol plant a mwy o bobl yn dod ymlaen i adrodd am ymosodiad rhywiol yn chwarae rhan fel y mae heddlu'n canfod yn well, ond o dan y ddaear, yr holl gaeth i ffwrdd ac anhwylder canlyniadol yr ymennydd i drais a chaethiwed arall- Mae'n rhaid i newidiadau cysylltiedig â'r ymennydd fod yn chwarae rhan hefyd.

"Rhaid i'r awdurdodau cyfiawnder troseddol wneud hyn ar y cyd â'r awdurdodau addysgol ac iechyd os ydym am weld unrhyw ostyngiad yn y maes hwn o drosedd." Llinell lorweddol TRF Porffor

https://schoolsimprovement.net/top-public-school-attended-tony-blair-puts-unusual-topic-curriculum/#comments
Llinell lorweddol TRF PorfforLogo telegraff Belfast Sganio o Belfast Telegraph Mary Sharpe in Education Adran llun a phennawd 25 Awst 2016

Fe darodd y cyfreithiwr Mary Sharpe y penawdau yn ddiweddar ar ôl iddi ddod i’r amlwg y bydd cyn-ysgol Tony Blair yn darparu dosbarthiadau “ymwybyddiaeth porn” yng nghanol ofnau ynghylch yr effeithiau negyddol y gall deunydd rhywiol eglur eu cael ar ddisgyblion.

Mae Coleg Fettes yng Nghaeredin, un o ysgolion cyhoeddus mwyaf unigryw'r DU, wedi gwahodd Ms Sharpe, sylfaenydd yr elusen Reward Foundation, i annerch myfyrwyr yno ar ddechrau'r flwyddyn nesaf.

Ac erbyn hyn mae cynlluniau wedi dod i'r amlwg i gyflwyno dosbarthiadau o'r fath yma mewn ymgais i orfodi disgyblion oddi ar y pornograffi trwy eu rhybuddio am ganlyniadau posibl eu caethiwed.

Wrth siarad â’r Belfast Telegraph, dywedodd Darryl Mead, gŵr Ms Sharpe a chadeirydd y Reward Foundation, sy’n hyrwyddo perthnasoedd iach, wrth y Belfast Telegraph fod Gogledd Iwerddon ar yr agenda.

“Mae Mary a minnau’n rhoi cyflwyniadau ar y cyd mewn ysgolion ac mae gennym ddiddordeb mawr mewn gwneud sesiynau hyfforddi ledled y dalaith,” meddai Dr Mead.

“Nid oes gennym unrhyw sefydliadau penodol mewn golwg eto, ond mae Gogledd Iwerddon ar ein rhestr o bethau i'w gwneud ac rydym yn agored iawn i roi dosbarthiadau mewn ysgolion cynradd, uwchradd a gramadeg.

“Rydyn ni hefyd yn hapus i roi sesiynau ar wahân i fechgyn a merched oherwydd bod ganddyn nhw wahanol ofynion o ran dysgu am bornograffi.”

Dywedodd Ms Sharpe wrth Nolan Show ar Radio Ulster ddoe, er eu bod yn delio’n bennaf â phobl ifanc 16 a 17 oed, eu bod yn anelu at ddechrau addysgu plant yn eu blwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd.

“Mae ymchwil yn dangos bod y plant oed cyfartalog yn dechrau chwilio am luniau noeth a’u tebyg yn 10 oed,” meddai.

“Heddiw mae'r rhyngrwyd yn rhoi popeth iddyn nhw wrth glicio llygoden neu swipe bys, felly os ydyn ni am amddiffyn ymennydd y plant pan maen nhw ar eu mwyaf hydrin, mae'n rhaid i ni eu gwneud nhw'n ymwybodol nawr.”

Dywedodd y bargyfreithiwr, er na fyddai “edrych ar porn a noethni yn gwneud unrhyw niwed”, roedd perygl iddo ddod yn borth i ddeunydd mwy eglur, a allai fod yn niweidiol.

“Mae'r ymennydd yn diflasu ar rywbeth ar ôl ei weld ychydig o weithiau ac mae'n gofyn am newydd-deb ac mae'n hawdd iawn cynyddu i porn craidd caled a porn treisgar ac mae plant yn cael eu cyffroi gan hynny,” meddai. “Maen nhw'n dysgu'r holl bethau anghywir o'r rhyngrwyd ac mae'n gwneud niwed iddyn nhw.”

Dim ond dau o'r problemau iechyd meddwl oedd Ms Sharpe yn gysylltiedig â phornograffi iselder ac ADHD (anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw).

Cyfeiriodd hefyd at broblem gynyddol o gamweithrediad erectile ymhlith dynion 20 oed “oherwydd eu bod wedi bod yn edrych ar porn yn eu harddegau”.

“Maen nhw'n stopio cael eu cyffroi gan eu partneriaid neu gan gyffroad rhywiol arferol oherwydd bod eu hymennydd wedi arfer â symbyliad hyper-gyffroi ar y rhyngrwyd,” meddai.

“Yn lle dysgu am sut i sgwrsio â merched a dal dwylo a gwneud yr holl gamau ysgafn arferol, maen nhw'n dod i gysylltiad â deunydd eithafol.”

Croesawodd MLA y DUP Nelson McCausland y symudiad i sicrhau bod y dosbarthiadau ar gael i blant lleol, gan ddweud ei bod yn “iawn y dylid addysgu pobl ifanc am beryglon pornograffi”.

“Mae ymwybyddiaeth fawr heddiw o natur niweidiol deunydd o’r fath a’r ffordd y mae’n effeithio ar yr ymennydd dynol,” meddai. “Mae unrhyw beth sy'n helpu pobl ifanc i gael ffordd fwy iach o fyw a bod yn ymwybodol o beryglon o'r fath yn beth da.”