Cwrs Achrededig RCGP

Gweithdy Achrededig RCGP

Dyfarnwyd statws Achrededig RCGP i'r Sefydliad Gwobrwyo i gyflwyno gweithdy undydd wedi'i achredu gan Goleg Brenhinol Meddygon Teulu y Deyrnas Unedig ar Effaith Pornograffi Rhyngrwyd ar Iechyd Meddwl ac Iechyd Corfforol. Ar hyn o bryd rydym yn ei farchnata fel Pornograffi a Diffygion Rhywiol. Mae'n darparu pwyntiau DPP 7 ar gyfer y fersiwn diwrnod llawn a chredydau 4 ar gyfer y fersiwn hanner diwrnod. Gallwch gael mwy o fanylion am bob cwrs neu ddechrau archebu trwy glicio ar y ddolen hon.

RCGP_Accreditation Mark_ 2012_EPS_newRCGP yw'r corff aelodaeth proffesiynol a gwarcheidwad safonau ar gyfer meddygon teulu sy'n gweithio i hyrwyddo rhagoriaeth mewn gofal iechyd sylfaenol. Fel Meddyg Teulu, mae cynnal eich gwybodaeth a chadw'ch sgiliau'n gyfredol trwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn gyfrifoldeb proffesiynol. Mae'n ofynnol i feddygon teulu ymgymryd â 50 credyd (oriau) o Addysg Broffesiynol Barhaus bob blwyddyn fel rhan o'u proses ailddilysu broffesiynol.

Mae'r Egwyddorion Craidd ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus o Academi Colegau Meddygol Brenhinol yn rhoi arweiniad ar sut y dylai gweithwyr proffesiynol meddygol ymgymryd â'u DPP. Gall y cwrs hwn fod yn berthnasol ar gyfer ennill credydau DPP ar gyfer aelodau o'r Colegau Meddygol Brenhinol canlynol:

Mae ein cwrs hefyd yn agored i gyfreithwyr, addysgwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae Cymdeithas y Gyfraith yr Alban yn ei dderbyn ar gyfer DPP o dan eu protocol hunan-ardystio.

Effaith Pornograffi Rhyngrwyd ar Iechyd Meddwl ac Iechyd Corfforol

Mae ein gweithdy undydd yn cynnig 6 awr o addysgu wyneb yn wyneb ac awr o ddarllen ymlaen llaw, gan ddarparu hyd at 7 awr o gredydau DPP.

Mae fersiwn hanner diwrnod o'r gweithdy ar gael ar gais. Gellir hefyd gyflwyno'r cwrs llawn fel sesiynau hanner diwrnod dros ddiwrnodau 2 neu fel sesiynau 2-awr dros ddiwrnodau 3.

Mae cynnwys y cwrs yn seiliedig ar dystiolaeth yn llawn ac yn cynnig cyfle da ar gyfer dysgu a thrafod myfyriol. Mae'n cynnwys:

  1. Diffiniadau o faterion iechyd rhywiol sy'n gysylltiedig â phornograffi
  2. Hanfodion braidd ynglŷn â chaethiwed
  3. Defnydd Pornograffeg a'i oblygiadau
  4. Effaith ar iechyd corfforol
  5. Effaith ar iechyd meddwl - oedolion a phobl ifanc
  6. Opsiynau triniaeth
  7. Heriau'n ymarferol

Mae deunyddiau addysgu yn cynnwys taflenni cefnogi. Bydd gan fynychwyr fynediad at ystod o adnoddau ar-lein, gan gynnwys cysylltiadau helaeth i'r papurau ymchwil sylfaenol.

Os hoffech i'r Sefydliad Gwobrwyo gyflwyno'r gweithdy hwn i'ch practis, y Coleg Brenhinol neu'r Bwrdd Iechyd, gollyngwch nodyn atom gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen hon. Mae gennym brofiad mewn dysgu yn UDA ac o amgylch Ewrop.