£0.00

Sut mae cwmnïau rhyngrwyd gwerth biliynau o ddoleri yn gwneud arian os yw eu cynhyrchion yn rhad ac am ddim? Pa effaith mae'r diwylliant dan ddylanwad pornograffi yn ei gael ar ddelwedd ein corff? Ar ein lefelau cyrhaeddiad? Ar ein hiechyd meddwl? Sut allwn ni dorri'n ôl? Beth yw gweithgareddau amgen da i'n helpu ni i fod yn llwyddiannus?


Disgrifiad

Mae pornograffi rhyngrwyd yn cael ei gydnabod fwyfwy gan arbenigwyr fel ffactor sy'n cyfrannu at broblemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc heddiw. “O'r holl weithgareddau ar y rhyngrwyd, porn sydd â'r potensial mwyaf i ddod yn gaethiwus ”meddai niwrowyddonwyr o'r Iseldiroedd (Mae Meerkerk et al. 2006).

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo wedi'i achredu gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i gynnal hyfforddiant ar effaith pornograffi Rhyngrwyd ar iechyd meddwl a chorfforol. Anelir y wers hon at bobl ifanc 15-18 oed.

Pa effaith y mae'n ei chael ar Iechyd meddwl? Ar ddelwedd y corff? Ar lefelau cyrhaeddiad? Ac ar berthnasoedd? Beth yw arwyddion a symptomau gor-ddefnyddio? Sut gall defnyddiwr dorri'n ôl? Beth yw gweithgareddau amgen da i helpu defnyddiwr i fod yn llwyddiannus? Nid yw'r wers hon sy'n gyfeillgar i amrywiaeth yn dangos unrhyw bornograffi.

Pornograffi ac Iechyd Meddwl, Rhifyn yr Alban, yw'r drydedd o'n pum gwers ar Pornograffi Rhyngrwyd. Gallwch ei ddysgu fel gwers ar eich pen eich hun neu ar ôl hynny Pornograffi ar Dreial ac Cariad, Pornograffi a Pherthynas. Gwersi eraill yn y gyfres hon yw Pornograffi ac Ymennydd y Glasoed ac Yr Arbrawf Porn Mawr. Mae’r holl wersi ar gael gyda’i gilydd mewn bwndel neu fel rhan o uwch-bwndel gyda gwersi ar secstio.

Arddull y wers

Mae'r wers hon ag adnoddau llawn yn rhedeg fel dosbarth dan arweiniad athro gan ddefnyddio'r sleidiau. Mae yna nifer o gyfleoedd i drafod mewn parau, grwpiau bach ac i gael adborth fel dosbarth. Mae'r Canllaw i Athrawon yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyflwyno'r wers a'ch galluogi i siarad yn hyderus am y pynciau a godir gan fater pornograffi. Mae dolenni i bapurau ymchwil lle bo hynny'n briodol.

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo wedi gweithio gydag ystod o arbenigwyr gan gynnwys mwy nag 20 o athrawon, arweinwyr ieuenctid a chymunedol, seiciatryddion, meddygon, seicolegwyr a llawer o rieni. Rydym wedi treialu'r gwersi mewn dros ddwsin o ysgolion ledled y DU.

Adnoddau: Pornograffi ac Iechyd Meddwl, Rhifyn yr Alban, mae ganddo PowerPoint 16-sleid (.pptx) a Chanllaw Athrawon 18 tudalen (.pdf). Mae cysylltiadau poeth ag ymchwil berthnasol ac adnoddau pellach.