Gwasanaethau i Ysgolion

Fel elusen arloesol addysg rhyw a pherthynas, rydym yn cynnig gwasanaethau o safon i ysgolion. Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth ddiweddaraf am effeithiau pornograffi ar blant ac oedolion ifanc i gyflwyno gwersi rhyngweithiol i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed fel rhan o'r cwricwlwm PSHE / SRE. Rydym yn darparu deunyddiau sy'n briodol i'w hoedran i ddisgyblion i'w helpu i lywio'r amgylchedd ar-lein heddiw. Trwy fod yn ymwybodol o effeithiau goryfed ar pornograffi rhyngrwyd ar iechyd, cyfreithiol a pherthynas, gallant osgoi cael eu maglu ganddo neu geisio cymorth os gwnânt hynny. Rydym hefyd yn grymuso rhieni i gael y sgwrs honno â'u plant gartref ar y pwnc anodd hwn. Mae ein cyfweliadau ein hunain a gofnodwyd gydag arbenigwyr meddygol a chyfreithiol a defnyddwyr sy'n gwella yn gwneud y gwersi yn fwy real. Rydym yn cyfeirio offer a chefnogaeth i rieni ac athrawon. Mae'r deunyddiau hefyd yn addas ar gyfer ysgolion ffydd.

Tystebau

“Rhoddodd Mary sgwrs wych â'n bechgyn ar bwnc pornograffi: roedd yn gytbwys, yn anfeirniadol ac yn llawn gwybodaeth, gan helpu i roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ein myfyrwyr er mwyn gwneud dewisiadau gwybodus yn eu bywydau.”

Stefan J. Hargreaves, Meistr â Gofal am Seminar, Ysgol Tonbridge, Tonbridge

“Rwy'n credu bod ar ein disgyblion angen lle diogel lle gallant drafod ystod o faterion yn ymwneud â rhyw, perthnasoedd a hygyrchedd pornograffi ar-lein yn yr oes ddigidol.”

Liz Langley, Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Academi Doler

Dilysu Oedran

Gall pornograffi rhyngrwyd gael ystod o effeithiau ar iechyd, ymddygiad a chyrhaeddiad ar blant heddiw. Efallai eich bod hefyd yn gwybod bod disgwyl i ddeddfwriaeth y DU ar ddilysu oedran yn Neddf Economi Ddigidol 2017 ddod i rym tua diwedd 2019. Nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi union ddyddiad eto. Yr effaith fydd ei gwneud hi'n anoddach i blant gyrchu'r deunydd hwn. Mae arbenigwyr yn pryderu y gallai fod rhai goblygiadau iechyd meddwl i rai plant sydd eisoes wedi dod yn ddefnyddwyr trwm. Os credwch fod risg o hyn yn eich ysgol, efallai y gallwn eich cynorthwyo.

Rydym yn elusen addysgol rhyw a pherthynas sy'n defnyddio'r ymchwil niwrowyddoniaeth a gwyddorau cymdeithasol diweddaraf ynghyd ag egwyddorion pedagogaidd cadarn. Mae ein gweithdai ar gyfer gweithwyr proffesiynol wedi'u hachredu gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol. Rydym yn darparu sesiynau blwyddyn gyfan ar risgiau defnyddio pornograffi ar gyfer disgyblion o 12 oed i 18 o flynyddoedd fel rhan o'r cwricwlwm ABCh neu Ddinasyddiaeth. Ein dull ni yw darparu tystiolaeth i ddisgyblion i'w helpu i ymarfer sgiliau meddwl yn feirniadol a datblygu eu barn eu hunain. Rydym hefyd yn grymuso rhieni i allu ymgysylltu'n effeithiol â'u plant gartref a chyfeirio adnoddau defnyddiol. Rydym yn aml yn cael ein gwahodd gan Deledu a Radio y BBC a'r wasg genedlaethol i wneud sylwadau ar y pwnc hwn.

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig amrywiaeth o wersi a sgyrsiau. Ni ddangosir pornograffi. Mae'r trafodaethau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'r grŵp oedran. Gweler y manylion isod. Cyhoeddir lansiad cynlluniau gwersi i athrawon eu defnyddio yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cyflwynwyr

Gwasanaethau i ysgolion Mary Sharpe, Darryl Mead, Suzi BrownCyflwynwyr ein gwasanaethau i ysgolion yw Ms. Mary Sharpe, Eiriolwr, Dr. Darryl Mead a Mrs. Suzi Brown. Mae gan Ms. Sharpe gefndir mewn seicoleg ac ymarfer y gyfraith fel aelod o'r Gyfadran Eiriolwyr yn yr Alban ac ym Mrwsel. Treuliodd wyth mlynedd fel tiwtor graddedig ym Mhrifysgol Caergrawnt yn cynnal gweithdai ar sail tystiolaeth ar gynnal perfformiad brig. Mae Dr. Mead yn arbenigwr mewn technoleg gwybodaeth ac wedi'i hyfforddi fel un o Hyrwyddwyr Digidol Llywodraeth yr Alban. Hyd at 2015, roedd yn ddirprwy bennaeth Llyfrgell Genedlaethol yr Alban. Mae hefyd yn athro hyfforddedig. Mae Suzi Brown yn athrawes sydd â 7 mlynedd o brofiad o ddysgu PSHE mewn ysgolion Saesneg a bu’n Feistr Tŷ Cynorthwyol yng Ngholeg Bishop's Stortford, Swydd Hertford am 5 mlynedd. Rydym yn aelodau o gynllun Llywodraeth yr Alban ar gyfer Amddiffyn Grwpiau sy'n Agored i Niwed ac wedi cwblhau hyfforddiant Amddiffyn Plant.

Os hoffech chi ystyried ein gwasanaethau ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â Mary Sharpe, ar [e-bost wedi'i warchod] neu dros y ffôn ar 07717 437 727.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn gweithio gyda grwpiau rhyw sengl a chymysg. Mae deunyddiau'n gyfeillgar i amrywiaeth. Gall pob sgwrs a gwers fod yn funudau 40-60 o hyd i gyd-fynd â'ch amserlen gan adael amser ar gyfer cwestiynau.

Cyflwyniad Cyffredinol i Effaith Pornograffi Rhyngrwyd ar:

 • ymennydd y glasoed
 • risgiau i iechyd corfforol a meddyliol; cyrhaeddiad addysgol, troseddoldeb, perthnasoedd
 • cyfweliadau fideo gyda chleifion porn ifanc sydd wedi gwella
 • sut i adeiladu gwytnwch a ble i gael help

Rhyw a'r Cyfryngau:

 • gwybod beth yw'r cymhellion y tu ôl i hysbysebu, ffilm a phornograffi
 • cydnabod canlyniadau posibl dibyniaeth pornograffi
 • deall bod pob peth yn cael gwerth - mae gwerth person yn uwch na phopeth arall
 • deall materion rhyw oherwydd bod pobl yn bwysig

Rhyw a Hunaniaeth:

 • archwilio'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn fodau rhywiol (gan gynnwys gwybodaeth am ddatblygiad rhywiol)
 • gwybod a deall y gwahanol labeli rhywiol sy'n cael eu defnyddio
 • deall bod pob person yn unigryw ac yn arbennig
 • sylweddoli nad yw rhywioldeb a labeli rhywiol nac ymddygiad yn ein diffinio

Rhyw a Chydsyniad - Rhyddid i Ddewis:

 • gwybod y gyfraith o ran cydsyniad rhywiol
 • egluro sut mae cydsyniad yn gweithio mewn perthynas
 • gwybod bod gan bob person ddewis a llais a sut i'w defnyddio
 • deall bod gan bob person werth
 • deall bod perthnasoedd da yn meithrin cyfathrebu agored a pharch at ei gilydd

Sgwrs Rhiant:

 • sut mae'r diwydiant pornograffi wedi newid a'i effaith ar y genhedlaeth hon
 • ffyrdd o siarad â'ch plant
 • effeithiau defnydd gorfodol o bornograffi ar iechyd, cyrhaeddiad, perthnasoedd a throseddoldeb
 • strategaethau, mewn cydweithrediad â'r ysgol, i helpu plant i adeiladu gwydnwch i niwed sy'n gysylltiedig â phornograffi rhyngrwyd

 PRISIAU: Am sgyrsiau £ 500 ynghyd â chostau teithio.

Gwasanaethau Eraill i Ysgolion

Ysgolion Uwchradd
S2 a S4: Rhywioli: materion iechyd a chyfreithiol 
 • Sut mae'r ymennydd glasoed yn dysgu
 • Pam bod yr ymennydd glasoed yn agored i or-imimymiad o bingeing
 • Astudiaethau achos cyfreithiol ynglŷn â phobl ifanc sy'n gyfrifol am droseddau sexting
 • Cyfweliadau fideo gydag addoliadau porn ifanc sydd wedi gwella
 • Sut i adeiladu gwydnwch a ble i gael help
S5 / 6: Pornograffi ar Dreial
 • Effeithiau ar gyrhaeddiad a chynhyrchiant
 • Risgiau o ddibyniaeth ymddygiadol a diffygion rhywiol
 • Beirniadu dylanwad y diwydiant pornograffi fel rhan o'r 'economi sylw'
24-Awr Dadwenwyno Digidol mewn sesiynau 2 c.XNUM diwrnod ar wahân: Mae'r ymarfer yn cynnwys yr holl ddefnydd o'r rhyngrwyd
 • Mae Rhan 1 yn cynnwys trafodaeth gychwynnol am ymchwil ar “ddylunio perswadiol”, ar foddhad ar unwaith a hunanreolaeth; awgrymiadau ar wneud y dadwenwyno
 • Rhan 2, ôl-drafodaeth ar yr hyn a brofwyd ganddynt o roi cynnig ar y dadwenwyno 24 awr hwn yn ystod yr wythnos rhwng hynny
 • Gweler straeon newyddion am ddadwenwyno / sgrin ddigidol S4 ac S6 disgyblion yn ysgol Caeredin.
Ysgolion Cynradd
Ymwybyddiaeth am Harms Potensial o Pornograffi Rhyngrwyd (P7 yn unig):
 • Fy Brain Plastig: deall swydd yr ymennydd hen a'r newydd (eisiau a meddwl)
 • Adnabod sut mae'r ymennydd yn ymateb i'r amgylchedd ac yn dysgu arferion
 • Deall sut y gall delweddu rhywiol ar-lein fy meddwl; beth i'w wneud os gwelaf fideos a lluniau sy'n fy nhrin
24-Awr Dadwenwyno Digidol mewn sesiynau 2 c.XNUM diwrnod ar wahân: Mae'r ymarfer yn cynnwys yr holl ddefnydd o'r rhyngrwyd
 • Mae Rhan 1 yn cynnwys trafodaeth gychwynnol ynghylch sut y gall y rhyngrwyd rwystro ni rhag cysylltu â phobl eraill a dwyn ein cysgu ni; awgrymiadau ar wneud y dadwenwyno
 • Trafodaeth Rhan 2 am yr hyn a gawsant yn rhoi cynnig ar y dadwenwyno 24 awr hwn yn ystod yr wythnos rhwng hynny
Cymorth i Rieni
 • Siaradwch â rhieni am y dystiolaeth ddiweddaraf ynghylch niwed a strategaethau ar gyfer ymdrin â phroblemau. Mae hyn yn helpu i dorri'r rhew ar gyfer trafodaethau yn y cartref
 • Mae strategaethau, mewn cydweithrediad â'r ysgol, i helpu plant i adeiladu gwydnwch i niweidio sy'n gysylltiedig â phornograffi rhyngrwyd yn arbennig

Os gwelwch yn dda cysylltwch ni am ddyfynbris ysgrifenedig am ddim. Gall y Sefydliad Gwobrwyo hefyd ddarparu gwersi wedi'u cynllunio'n benodol i ddiwallu'ch anghenion. 

Mae'r prisiau yn rhad ac am ddim o TAW a byddant yn cynnwys yr holl deithio o fewn gwregys canolog yr Alban a deunyddiau.

Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig therapi.